Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
VI SA/Wa 1158/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M.C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. C., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: C. (dalej "skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżącemu w dniu 8 lipca 2016 r. doręczono w trybie zastępczym, na podstawie art. 73 p.p.s.a., odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 450 zł (karta nr 13 akt sądowych). Jednocześnie w treści zarządzenia pouczono, że kwotę wpisu sądowego należy uiścić - w terminie 7 dni - od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg 9 lipca 2016 r. i upłynął z dniem 15 lipca 2016 r. Zgodnie z aktami sprawy (karta nr 14 akt sądowych) skarżący do dnia 20 lipca 2016 r. nie uiścił należnego w sprawie wpisu sądowego od skargi, a więc siedmiodniowym terminie zakreślonym w zarządzeniu o wezwaniu do uiszczenie wpisu.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.