VI SA/Wa 1155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140576

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 r. VI SA/Wa 1155/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Sałek.

Sędziowie WSA: Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Grzegorz Nowecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2019 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.