Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707190

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1148/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Sałek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata oraz zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. B. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia postanawia: odmówić przyznania L. B. prawa pomocy w żądanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

L. B. (dalej jako skarżący) złożył w dniu (...) stycznia 2010 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata oraz zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

W uzasadnieniu wniosku wskazał na trudną sytuację materialną spowodowaną między innymi spoczywającym na nim obowiązkiem utrzymania córki, pobierającej naukę w szkole wyższej. Podał przy tym, iż uzyskuje dochód z działalności gospodarczej w kwocie 4.000 zł brutto miesięcznie. Jako składniki majątku wymienił dom o pow. (...) m2 (do remontu) oraz oszczędności w łącznej kwocie 11.500 zł.

Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające dla oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej skarżącego, zarządzeniem referendarza sądowego wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez przedłożenie:

a)

dokumentu wskazującego na wysokość dochodu osiągniętego z prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej w 2009 r. - np. odpisu ostatniej złożonej w 2009 r. deklaracji o wysokości dochodu (straty) z prowadzonej działalności gospodarczej osiągniętego od początku roku podatkowego, ewentualnie odpisu z księgi przychodów i rozchodów na koniec 2009 r.,

b)

wyciągów z posiadanych przez skarżącego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym rachunków bankowych za okres ostatnich 3 miesięcy.

W związku z awizowaniem wezwania i jego niepodjęciem przez skarżącego, zarządzeniem sędziego referenta uznano wezwanie za doręczone z dniem 23 lutego 2010 r. Tym samym termin do nadesłania żądanych dokumentów minął w dniu 9 marca 2010 r., przy czym do chwili obecnej skarżący nie przedstawił żądanych dokumentów, nie udzielając również wyjaśnień dotyczących jego sytuacji majątkowej.

Zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Taka właśnie sytuacja miała miejsce w sprawie niniejszej, mianowicie skarżący został wezwany do potwierdzenia stosownymi dokumentami oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, czego nie uczynił.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zawarte w wyżej cytowanym przepisie określenie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (J. P. Tarno - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004 s. 319).

W niniejszej sprawie skarżący w żaden sposób nie wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przede wszystkim skarżący dysponuje oszczędnościami wynoszącymi 11.500 zł, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z niniejszym postępowaniem sądowoadministracyjnym. Nie wyjaśnił przy tym przyczyn ewentualnej niemożności przeznaczenia na ten cel posiadanych środków. Ponadto skarżący osiąga na bieżąco dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który może przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków, bez wydatnego uszczuplenia zaoszczędzonych środków.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.