VI SA/Wa 1107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104353

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r. VI SA/Wa 1107/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Kozik, Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) lutego 2020 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej k.p.a.), stwierdził niedopuszczalność wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...).

W uzasadnieniu postanowienia organ wyjaśnił, że w dniu (...) grudnia 2019 r. wydał decyzję cofającą J. P. na okres 6 miesięcy wypis o nr blankietu (...) z licencji wspólnotowej nr (...) uprawniającej do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy i zawieszeniu wydawania nowych świadectw kierowców przez okres roku. Powyższa decyzja została doręczona stronie w dniu 12 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 23 grudnia 2019 r., nadanym tego samego dnia w Urzędzie Pocztowym, strona złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo to nie zostało jednak podpisane.

Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwał J. P. do uzupełnienia braku formalnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez przedłożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 15 stycznia 2020 r. i pozostało bez odpowiedzi.

Mając na uwadze powyższe, organ stwierdził niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2019 r. z uwagi na fakt, że strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braku formalnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. P. zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 134 k.p.a. poprzez stwierdzenie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wniósł o jego uchylenie oraz wznowienie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżący wyjaśnił, że w jego ocenie dopełnił uzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego w postaci przedłożenia opatrzonego własnoręcznym podpisem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podkreślając, że wbrew zarzutom skargi wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie albowiem zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

W chwili wpłynięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie organ odwoławczy ma obowiązek zbadania czy spełnia ono określone warunki formalne m.in. czy zostało wniesione w terminie, czy pochodzi od strony i czy z innych przyczyn jest dopuszczalne.

W przypadku stwierdzenia, że pismo nie spełnia warunków formalnych, wniesiono je po terminie lub jest z innych powodów niedopuszczalne, organ odwoławczy wydaje postanowienie w trybie art. 134 k.p.a. stwierdzając niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może wynikać z przyczyn o charakterze przedmiotowym, jak również podmiotowym. Przyczyny przedmiotowe obejmują przypadki braku zaskarżenia decyzji w toku instancji. Zatem odwołanie nie służy od decyzji, które nie weszły do obrotu prawnego lub gdy czynność organu administracji publicznej nie jest decyzją administracyjną, a stanowi np. czynność materialno-techniczną. Niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie z przyczyn podmiotowych obejmuje sytuacje wniesienia takiego wniosku przez osobę niemającą legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia zgodnie z art. 28 k.p.a., albo przez stronę niemającą zdolności do czynności prawnych (art. 30 § 2 k.p.a.), lub wniosek zawiera braki formalne, np. brak podpisu.

Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni. Nieusunięcie tych braków w ustawowym terminie powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Pozostawienie odwołania bez rozpoznania stanowi jedną z postaci stwierdzenia ich niedopuszczalności przewidzianą w art. 134 k.p.a.

W niniejszej sprawie decyzją z dnia (...) grudnia 2019 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego orzekł o cofnięciu skarżącemu na okres 6 miesięcy wypisu nr (...) z licencji wspólnotowej nr (...) uprawniającej do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy i zawieszania wydawania nowych świadectw kierowców przez okres roku. Jak wynika z akt sprawy powyższa decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 12 grudnia 2019 r. Odbiór decyzji kwitowała żona skarżącego - B. P. Pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. nadanym tego samego dnia w Urzędzie Pocztowym został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym miejscu Sąd stwierdza, że w aktach administracyjnych sprawy znajduje się niepodpisany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z tej przyczyny pismem z dnia 9 stycznia 2020 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego wniosku poprzez jego podpisanie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe wezwanie zostało odebrane przez żonę skarżącego B. P. w dniu 15 stycznia 2020 r. W wezwaniu wyraźnie zakreślono termin na uzupełnienie braków formalnych - tj. 7 dni od daty otrzymania wezwania i jednocześnie pouczono, że nieuzupełnienie braku w terminie skutkować będzie wydaniem postanowienia o niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Mając na uwadze bezsprzecznie ustalony stan faktyczny stwierdzić należy, że zarzuty skargi są bezpodstawne, a organ zasadnie wydał w dniu (...) lutego 2020 r. postanowienie stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.