Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919771

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 1091/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 października 2011 r. w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 10 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...). Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony Prezesowi NFZ dnia 7 listopada 2011 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Dnia 13 grudnia 2011 r. (data stempla Poczty Polskiej) Prezes NFZ wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku załączając do wniosku skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2012 r. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowienie to stało się prawomocne 30 maja 2012 r. w związku z oddaleniem zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j.), dalej jako p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesiona po upływie terminu. Termin oraz tryb wniesienia skargi kasacyjnej określa zaś przepis art. 177 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie wyrok Sądu z 10 października 2011 r. wraz uzasadnieniem Prezes NFZ odebrał 7 listopada 2011 r. Wobec tego trzydziestodniowy, ustawowy termin do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej upływał dnia 7 grudnia 2011 r. Jak wskazano powyżej skarga kasacyjna została nadana na adres Sądu dnia 13 grudnia 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Ostatecznie termin ów nie został przywrócony, wobec czego Sąd stwierdza, że skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu, co skutkuje jej odrzuceniem.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. postanowił jak w pkt 1 sentencji. W zakresie kosztów Sąd działał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.