Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919766

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 r.
VI SA/Wa 1086/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1086/11 w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 100 (słownie sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1086/11 uchylił decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2010 r.

Odpis wyroku z dnia 13 października 2011 r. wraz z uzasadnieniem został przesłany na adres organu przy piśmie sądowym z dnia 3 listopada 2011 r. i doręczony w dniu 4 listopada 2011 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 13 grudnia 2012 r.v. data stempla pocztowego k. 91 akt sądowych, listem poleconym Nr R ((...)) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku.

Do wniosku dołączono sporządzoną przez radcę prawnego skargę kasacyjną z dnia 12 grudnia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1086/11 odmówił stronie przywrócenia terminu.

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu zażalenia strony z dnia 26 stycznia 2012 r. na postanowienie sądu I instancji z dnia 13 stycznia 2012 r., postanowieniem z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt II GZ 160/12 oddalił zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W rozpatrywanej sprawie odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2011 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony na adres organu administracji publicznej w dniu 4 listopada 2011 r.

Zatem, trzydziestodniowy termin do złożenia skargi kasacyjnej upływał z końcem dnia 5 grudnia 2011 r.

Skarga kasacyjna została złożona w Urzędzie Pocztowym w dniu 13 grudnia 2011 r., na co wskazuje data stempla pocztowego na kopercie (v.k.- 91 akt sądowych), a więc z uchybieniem ustawowo określonego terminu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Odnośnie pkt 2 sentencji postanowienia Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.