Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919768

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 108/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. Z. i Z. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 108/11 odrzucającego skargę M. Z. i Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 108/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Z. i Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu.

Powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie oraz terminie jego zaskarżenia zostało doręczone skarżącym w dniu 21 maja 2012 r. (k. 228 i 229). W dniu 25 maja 2012 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo skarżących zatytułowane "Skarga na postanowienie z dnia 15 maja 2012 r.".

Zarządzeniem z dnia 25 maja 2012 r. powyższe pismo zostało potraktowane jako skarga kasacyjna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 175 § 1 oraz 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej p.p.s.a.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, przy czym skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Ponadto, w myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżących, którzy jak wynika z akt sprawy nie posiadają kwalifikacji koniecznych do sporządzenia skargi kasacyjnej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę, jeżeli nie ma ona kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 1 p.p.s.a. nie jest brakiem formalnym podlegającym usunięciu, ale uzasadniającym odrzucenie skargi kasacyjnej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r., ICZ 23/97 OSNC 1997/6-7/77; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r., FSK 3/04, M. Prawn. 2004/5/202).

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 178 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.