Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919764

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2012 r.
VI SA/Wa 107/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. i Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu postanowił: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. skarżący: M. Z. i Z. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu partii produktu.

Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2011 r. wezwano skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 złotych. Skarżący w terminie do uiszczenia wpisu wnieśli wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 14 września 2011 r. sygn. akt II GZ 410/11 oddalił zażalenie skarżących na powyższe postanowienie.

Pismem z dnia 27 września 2011 r. skarżący złożyli kolejny wniosek o częściowe zwolnienie ich od wpisu sądowego. Postanowieniem z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GZ 128/12 oddalił zażalenie skarżących na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2012 r. (k. 201) - doręczonym skarżącym w dniu 30 kwietnia 2012 r. (k. 208, 209) - skarżący zostali poinformowani o konieczności uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma informującego pod rygorem odrzucenia skargi.

Z zamieszczonej w aktach sprawy informacji, udzielonej w dniu 11 maja 2012 r. przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 210) wynika, iż po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych niezidentyfikowano wpłaty w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismo informujące o konieczności uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącym w dniu 30 kwietnia 2012 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 7 maja 2012 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścili stosownego wpisu, co potwierdza zamieszczona w aktach sprawy informacja udzielona w dniu 11 maja 2012 r., przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.