Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lipca 2016 r.
VI SA/Wa 1065/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.

Uzasadnienie faktyczne

G. (dalej: skarżąca), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...). Zaskarżonym postanowieniem Główny Inspektor Transportu Drogowego stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2015 r. nakładającą na skarżącą karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w oparciu o przepis art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm., dalej: ustawa o transporcie drogowym).

Podkreślić należy, że w dniu 30 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506 z późn. zm., dalej: rozporządzenie).

Stosownie do treści § 1 rozporządzenia, rozpoznanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ustawy o transporcie drogowym przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

W niniejszej sprawie skarżąca ma siedzibę (...). Tym samym sądem właściwym do rozpoznania skargi skarżącego, w myśl cytowanych powyżej przepisów rozporządzenia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w B.

Zgodnie bowiem z § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) sądem właściwym dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w B.

Stosownie natomiast do art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając swoją niewłaściwość miejscową z powodów przytoczonych wyżej, przekazał sprawę sądowi właściwemu miejscowo, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.