VI RC 144/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3118464

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 r. VI RC 144/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Ciwińska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko D. S. o alimenty

1) zasądza alimenty od pozwanego D. S. na rzecz jego syna M. S., urodzonego (...) w kwotach po 1000 (tysiąc) złotych miesięcznie płatnych z góry do jego rąk do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 8 kwietnia 2019 r.,

2) w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3) pozostawia strony przy poniesionych kosztach zastępstwa procesowego,

4) kosztami postępowania obciąża D. S. i nakazuje pobrać od niego na rzez Skarbu Państwa kasy Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie kwotę 750 (siedemset pięćdziesiąt) zł tytułem pokrycia nieopłaconej opłaty sądowej,

5) wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

W pozwie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (data prezentaty Biura Podawczego) powód M. S., zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o zasądzenie od pozwanego D. S. na jego rzecz alimentów w kwocie 2.000 zł płatnej do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat do jego rąk tytułem obowiązku alimentacyjnego ojca wobec syna i wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych. Ponadto powód wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania w sposób opisany we wniosku o udzielenie zabezpieczenia. (k. 1-3 pozew)

W piśmie z dnia 6 maja 2019 r. (data prezentaty Biura Podawczego) stanowiącym odpowiedź na pozew pozwany D. S. wniósł o oddalenie powództwa o alimenty ponad kwotę 500 zł i wniósł o obciążenie stron kosztami postępowania według norm przepisanych (k. 105-110 odpowiedź na pozew).

Postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. wydanym w niniejszej sprawie tut. Sąd zabezpieczył roszczenie poprzez zobowiązanie na czas trwania postępowania poczynając od dnia 24 maja 2019 r. pozwanego D. S. do płacenia tytułem alimentów na rzecz jego syna M. S., urodzonego (...) kwoty w wysokości po 800 złotych miesięcznie płatnej do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry do rąk M. S. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (k. 219-226 postanowienie wraz z uzasadnieniem). Po wpłynięciu zażalenia na to postanowienie, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r. wydanym w niniejszej sprawie tut. Sąd na podstawie art. 396 Kodeksu postępowania cywilnego wstrzymał wykonanie postanowienia zabezpieczającego z dnia 24 maja 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia zażalenia (k. 367 postanowienie) i następnie postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. wydanym w niniejszej sprawie tut. Sąd na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego uchylił postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r. o wstrzymaniu wykonania postanowienia zabezpieczającego z dnia 24 maja 2019 r. (k. 859 postanowienie).

Na skutek zażalenia obu stron postępowania od postanowienia z dnia 24 maja 2019 r. wydanego w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Sekcja rodzinna II - instancyjna postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI Cz 972/19 postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie pierwszym w ten sposób, że kwotę 800 złotych podwyższył do kwoty 1200 złotych, pozostawiając bez zmian pozostałe warunki płatności (pkt

1) i oddalił zażalenie powoda w pozostałym zakresie (pkt

2) oraz oddalił zażalenie pozwanego w całości (pkt 3), zaś rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawił do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (k.

922-928 postanowienie wraz z uzasadnieniem).

Strony pozostały przy dotychczasowych stanowiskach procesowych (e-protokół rozprawy z dnia 12 stycznia 2021 r.).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód M. S. urodzony (...) w W. pochodzi ze związku małżeńskiego D. S. i A. S. (k. 4 odpis zupełny aktu urodzenia). Przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt VI C 285/19 prowadzone jest postępowanie w sprawie o rozwód związku małżeńskiego D. S. i A. S. z powództwa A. S. (e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania A. S.)

Powód M. S. ma ukończone 20 lat, (21.01.2021 ukończył 21 lat). Nie miał żadnych opóźnień w nauce i do czasu ukończenia szkoły średniej uzyskiwał bardzo dobre wyniki w nauce i brał udział w konkursach historycznych. Gdy ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. C. w W. został przyjęty na studia stacjonarne (dzienne, jednolite, magisterskie) na Uniwersytecie (...) na kierunku psychologia i obecnie jest studentem II roku (planowany termin ukończenia studiów to 30 września 2024 r.). Jest również harcerzem i wolontariuszem. Nie ponosi opłat za naukę, zaś w przypadku, gdyby zdecydował się na studia zaoczne na tym kierunku, to musiałby ponosić dodatkową opłatę za czesne w wysokości 800 zł miesięcznie. W kwietniu 2019 r. wraz ze swoją matką i młodszym bratem wyprowadził się z domu rodzinnego, w którym mieszkał ze swoim ojcem. Po wyprowadzce zamieszkał w mieszkaniu swoich dziadków. Obecnie mieszka razem z matką i młodszym bratem w mieszkaniu zakupionym przez matkę. Jego czas wypełnia nauka na studiach oraz pomoc matce w opiece nad bratem, który cierpi na chorobę nowotworową.

M. S. cierpi na skoliozę, skrzywienie przegrody nosowej, trądzik, ma przesunięte biodra i krótszą nogę, w związku z czym do 18-roku życia korzystał z rehabilitacji w szpitalu, a od marca 2019 r., z powodu długiego oczekiwania na termin rehabilitacji, zaczął korzystać z prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Znajduje się również pod opieką lekarza ortodonty, endokrynologa i stomatologa. Ponadto cierpi na alergię, w wyniku czego przyjmuje co dwa miesiące szczepionkę na alergię i leki wspomagające. Ma również dużą wadę wzroku i co kilka miesięcy korzysta z konsultacji okulisty i wymienia co 2 lata okulary. Przeszedł boreliozę i z tego powodu musi poddawać się corocznym badaniom. W związku z rehabilitacją uczęszczał na zajęcia na basenie, jednakże obecnie nie korzysta z tych zajęć, gdyż w czasie pandemii C.-19 baseny zostały zamknięte. W przeszłości przez wiele lat uczył się gry na perkusji i zdarzało się, że wraz ze swoim zespołem dawał biletowane koncerty, przy czym zysk z koncertów przeznaczany był-jak twierdzi - na wynajęcie sali. W czasie pandemii C.-19 tego typu wydarzenia kulturalne nie są organizowane. Nie rozważał złożenia wniosku o przyznanie mu renty. Po skończeniu studiów zamierza podjąć stałe zatrudnienie, a obecnie z powodu bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i uzyskiwania bardzo dobrych ocen z historii i innych przedmiotów szkolnych jest w stanie udzielać korepetycji uczniom szkół średnich i podstawowych. Jego miesięczne koszty utrzymania wynoszą około 2000 zł miesięcznie, na co składają się następujące wydatki: wyżywienie - około 700 zł miesięcznie, środki higieny i kosmetyki - około 100 zł miesięcznie, udział w kosztach utrzymania mieszkania - około 150 zł miesięcznie, zakup leków i koszty leczenia - około 250 zł miesięcznie, wydatki związane ze studiami - około 200 zł miesięcznie, zakup sprzętu elektronicznego - około 50 zł miesięcznie, bilet miesięczny - około 50 zł miesięcznie, zakup odzieży i obuwia - około 200 zł miesięcznie, zakup książek i gazet - około 30 zł miesięcznie, wyjazdy wypoczynkowe - około 100 zł miesięcznie, kieszonkowe - około 150 zł miesięcznie, fryzjer - około 30 zł miesięcznie.

Jego matka A. S. ma 42 lata, z zawodu jest księgową, w obecnej firmie na stanowisku starsza księgowa zatrudniona jest od stycznia 2018 r. i zarabia około 5000 zł netto miesięcznie oraz otrzymuje premie świąteczne w wysokości 450 zł brutto. W 2018 r. uzyskała 59.182,28 zł dochodu. Nie ma możliwości dorabiania, gdyż zajmuję się chorym na przewlekłą chorobę nowotworową małoletnim synem oraz działa w wolontariacie i prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Zakupiła za kwotę około 400.000 zł mieszkanie, z czego 65.000 zł pochodziło z pieniędzy przekazanych jej przez jej matkę. Rata kredytu wynosi 1800 zł miesięcznie i spłaca również ratę kredytu związaną z domem w wysokości 180 zł miesięcznie, ponosi opłatę za czynsz za mieszkanie w wysokości około 450 zł miesięcznie, ratę pożyczki w wysokości 800 zł miesięcznie i posiada inne zobowiązania kredytowe związane z zakupionym sprzętem elektronicznym dla starszego syna. Ponadto A. S. korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców, którzy są na emeryturze i tytułem zabezpieczenia alimentów w sprawie rozwodowej uzyskuje 2000 zł alimentów na utrzymanie młodszego syna, który cierpi na nowotwór i uczęszcza do szkoły specjalnej. (e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. i z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania M. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. i z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania D. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania A. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania D. J., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania P. B., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania W. G., e-protokół rozprawy z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania B. P., e-protokół rozprawy z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania G. S., k. 6, 32-46, 55-56, 59-61, 63-64, 68-101, 257, 282, 284, 291-334, 462-463, 519-520, 554-556, 826, 914-916, 982-991, 994, 997-1008, 1010-1019, 1021-1045, 1106-1107, 1123-1127 dokumentacja dot. kosztów utrzymania wraz z historią rachunku bankowego, k. 7-23, 27-31, 252-256, 280-281, 283, 285-291, 345-348, 391-392, 478-481, 516-517, 552-553, 669, 868-874, 992-993, 995-996, 1020, 1078 dokumentacja medyczna, k. 47-55, 393-394, 518, 543-546, 875-894, 1076-1077 dyplomy, nagrody, świadectwa szkolne, k. 56-58, 62, 65-67, 521-522 wydruki ze stron internetowych, k. 335-342, 523, 981 zgłoszenie oraz wydruki korespondencji, k. 342-344, 377, 461, 524-525, 1085 zestawienie kosztów utrzymania, k. 477, 815-825, 895-913, 1121 zdjęcia, k. 510 umowa o pracę, k. 511-515, 547-551 deklaracja podatkowa A. S., k. 960-970, 978, 980, 1101, 1114-1115 zaświadczenia oraz umowa najmu, k. 971-972 uzasadnienie postanowienia, k. 1102-1105 zgłoszenie)

Pozwany D. S. ma 41 lat. Poza synem M. ze związku małżeńskiego z A. S. ma młodszego syna cierpiącego na chorobę nowotworową i uiszcza alimenty na utrzymanie młodszego syna w wysokości 2000 zł miesięcznie. W grudniu 2020 r. przeszedł operację przepukliny pachwinowej i do 15 stycznia 2021 r. będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Korzysta z rehabilitacji kręgosłupa w ramach NFZ. Przez okres blisko 20 lat był zatrudniony na stanowisku koordynatora ds. pielęgnacji zieleni wewnętrznej w firmie (...) prowadzonej przez jego przyjaciela, zajmującej się m.in. pielęgnacją osiedli mieszkaniowych w W. (koordynował i wykonywał podstawowe prace ogrodnicze), gdzie uzyskiwał oficjalnie wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej i ponadto wykonywał zlecenia dodatkowe, za które uzyskiwał dodatkowe wynagrodzenie, które było znacznie wyższe niż jego podstawowe wynagrodzenie. Natomiast od 3 sierpnia 2020 r. prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz zatrudnia dwóch pracowników. Jego możliwości zarobkowe przed pandemią C.-19 wynosiły około 6000 zł miesięcznie, natomiast w czasie pandemii oraz w związku z podjętym przez niego leczeniem uległy one niewielkiemu zmniejszeniu do kwoty około 5000-5500 zł miesięcznie. Wraz ze swoją żoną jest właścicielem sześciopokojowego domu typu "bliźniak" położonego w dzielnicy U. o wartości 600.000-650.000 zł. Od czasu wyprowadzki jego żony i dzieci mieszka sam w tym domu i ponosi koszty utrzymania domu w wysokości około 1000 zł miesięcznie (opłaty za gaz, prąd, wodę, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci) a jego żona spłaca raty kredytowe w wysokości 160 zł miesięcznie. Dom ogrzewany m.in. drewnem, które uzyskuje od znajomych zajmujących się wycinką drzewa. Korzysta z 9-letniego samochodu marki S. (...), którego jest właścicielem oraz z dostawczego samochodu. Nie posiada innego majątku. Od lutego 2019 r. korzysta z konsultacji psychologa i psychiatry. Posiada prywatną polisę w (...). Korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców, którzy utrzymują się z emerytury. (e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. i z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania M. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. i z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania D. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania A. S., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania D. J., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania P. B., e-protokół rozprawy z dnia 3 października 2019 r. zeznania W. G., e-protokół rozprawy z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania B. P., e-protokół rozprawy z dnia 12 stycznia 2021 r. zeznania G. S., k. 111-118, 559-563, 1087-1094 deklaracje podatkowe, k. 119-120, 557-558, 569-572 zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu oraz oświadczenie o przywróceniu do pracy wraz z załącznikiem, k. 121 oświadczenie, k. 122-125, 395-396, 704-716, 762-773, 835 zdjęcia, k. 126, 128-215, 265-266, 273-274, 383-390, 573, 583-661, 723v-752, 754-756, 784, 786-814 dokumentacja dot. kosztów utrzymania i ponoszonych wydatków, potwierdzenie wypłat, zestawienie kosztów utrzymania oraz historia rachunku, k. 127, 574-577, 579-582 odpis postanowienia, k. 216, 662-668, 699, 774, 1108-1113 dokumentacja medyczna, k. 267-268, 271-272, 278-279, 352-353, 397-408, 486-509, 669v-698v, 699v-703v, 717-723, 753, 774v-783, 785, 827-834, 979 wydruk korespondencji oraz oferty i oświadczenia, k. 349-351 historia pojazdu, k. 354, 379, 1080-1084 zawiadomienie i opinia, k. 380-382, 436-460, 973-978 dokumentacja detektywistyczna, k. 1079 wydruk z (...))

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej powołane dokumenty. Sąd dał wiarę wszystkim powołanym dokumentom złożonym do akt sprawy pomimo, iż część z nich została złożona jedynie w kserokopii. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności, zaś Sąd nie znalazł podstaw by czynić to z urzędu. Dokumenty urzędowe złożone do akt sprawy, w szczególności odpis aktu urodzenia, zostały sporządzone przez powołane do tego organy i w zakresie ich kompetencji, a tym samym zgodnie z art. 244 k.p.c. stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Sąd przy ustalaniu stanu faktycznego nie wziął pod uwagę dokumentacji dotyczącej rozkładu pożycia małżeńskiego rodziców powoda (w tym przede wszystkim dokumentacji dotyczącej rzekomego nawiązywania przez matkę powoda relacji z innymi mężczyznami), albowiem powyższa dokumentacja nie miała znaczenia dla niniejszego postępowania dotyczącego ustalenia obowiązku alimentacyjnego.

Jednocześnie Sąd nie oparł się na złożonych paragonach, które mają ograniczoną wartość dowodową albowiem nie mogą one stanowić źródła uprawdopodobnienia poniesionych wydatków, ponieważ nie są one dokumentami imiennymi i na ich podstawie Sąd nie jest w stanie stwierdzić, kto pokrył wydatki na nim widniejące, ani dla kogo zostały zakupione rzeczy (por. orzeczenie SN III CSK 299/07, LEX nr 393875).

Sąd przy ustalaniu stanu faktycznego w sprawie wziął również pod uwagę zeznania złożone przez przesłuchanych w sprawie świadków, a także zeznania złożone przez powoda M. S. i pozwanego D. S. Wobec wycofania wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. C. (k. 935), w toku postępowania nie przeprowadzono dowodu z zeznań tego świadka.

Odnośnie zeznań złożonych przez powoda M. S., Sąd kierując się zasadami doświadczenia życiowego, jak również biorąc pod uwagę inne prowadzone przed tut. Sądem postępowania w przedmiocie alimentów uznał, że przedstawione przez niego koszty jego utrzymania były nieco zawyżone, w tym przede wszystkim w zakresie wydatków związanych z leczeniem i zakupem leków. Sąd oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym zestawienie ponoszonych wydatków oraz dokumentację medyczną, kierując się doświadczeniem życiowym i biorąc pod uwagę inne postępowania w sprawach o alimenty prowadzone przed tut. Sądem uznał, iż usprawiedliwione wydatki powoda związane ze zdrowiem nie powinny być wyższe niż 250 zł miesięcznie. Wskazać należy bowiem, iż jak wynika z zasad doświadczenia życiowego rehabilitację i inne świadczenia medyczne powód może realizować w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i w związku z tym nie musi korzystać z dodatkowo płatnej prywatnej rehabilitacji. W przypadku zaś, gdyby chciał korzystać z takiej formy zabiegów powód jest w stanie samodzielnie dorobić na ten cel, np. udzielając korepetycji z historii czy z języka angielskiego. Za zawyżone należało również uznać przedstawione przez powoda koszty zakupu ubrań i obuwia (które nie powinny być wyższe niż 200 zł miesięcznie), wydatki wakacyjne (które nie powinny być wyższe niż 100 zł miesięcznie, w sytuacji, gdy powód wyjeżdża na wyjazdy studenckie, ew. harcerskie), zakupu środków higieny (które nie powinny być wyższe niż 100 zł miesięcznie). Sąd ocenił, iż wydatki związane ze studiami powoda (w tym zakupem podręczników, ksero, przyborów do pisania i wyprawki) nie powinny być wyższe niż 200 zł miesięcznie i ocenił, że udział powoda w kosztach utrzymania mieszkania, w którym mieszka wraz z matką i młodszym bratem winien wynieść około 150 zł miesięcznie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ojciec dziecka jest więc zobowiązany w pierwszej kolejności. Obowiązek alimentacyjny jest podstawowym obowiązkiem rodzica względem jego dziecka. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Stosownie zaś do treści art. 133 § 3 k.r.o., rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Chodzi przy tym o zapewnienie uprawnionemu prawidłowych, a nie jedynie minimalnych warunków bytowania, tj. odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i wykształceniu. Przepis ten wyraża jednocześnie zasadę ograniczenia zakresu świadczeń alimentacyjnych do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego z jednej strony, z drugiej zaś uzależnia je dodatkowo od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1972 r., w sprawie o sygn. akt III CRN 470/71, Lex nr 7052, w sprawach o alimenty górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, czyli de facto jego sytuacja majątkowa. Wyznaczenie zakresu obowiązku alimentacyjnego wyłącznie na podstawie kwoty aktualnie osiąganych zarobków jest jednakże niedopuszczalne. Sąd, orzekając o wysokości alimentów, uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika, czyli kwoty, jakie zarabiałby, gdyby owe możliwości wykorzystywał w pełni. Są one determinowane wiekiem zobowiązanego, jego stanem zdrowia, przygotowaniem zawodowym, wykształceniem, ale także możliwością zdobycia pracy w regionie, w którym mieszka i wieloma innymi czynnikami (H. Dolecki (red.), Komentarz do art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, LEX 86680).

Podkreślić należy, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie pozostaje w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dziecka, które osiągnęło pełnoletność, należy brać pod uwagę, czy wykazuje ono chęć dalszej nauki oraz czy jego osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste jej kontynuowanie celem przygotowania do przyszłej pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1997 r., sygn. akt III CKN 257/97, OSNC 1998, Nr 4, poz. 70). Obowiązek alimentacyjny ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość ta nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, zgodnie ze swoimi zdolnościami i predyspozycjami, to za usprawiedliwione należy uznać dalsze jego alimentowanie. Osiągnięcie samodzielności przez dziecko, w rozumieniu art. 133 § 1 k.r.o., zakłada bowiem zdobycie przez nie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Rodzice winni zatem łożyć na utrzymanie i wykształcenie także pełnoletniego dziecka, zdobywającego kwalifikacje zawodowe, odpowiadające jego uzdolnieniom i predyspozycjom, np. uczącego się w szkole pomaturalnej lub studiującego na wyższej uczelni. Warunkiem jest tylko to, by był to czas rzeczywistej nauki (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt I CKN 898/97, LEX nr 1215599).

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy, Sąd nie miał wątpliwości, że powód, mimo osiągnięcia pełnoletności, nadal wymaga wsparcia obojga rodziców w jego utrzymaniu. Powód nie ma wyuczonego zawodu, nie ma żadnego majątku i nie osiąga dochodów, z których byłby w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednocześnie powód nie miał przerw w nauce, bez opóźnień zalicza kolejne szczeble edukacji, w związku z czym nie budzi wątpliwości, że dokłada starań do tego, aby w niedalekiej przyszłości w pełni się usamodzielnić. Ponadto powód studiuje dziennie i nie jest w stanie podjąć zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ kolidowałoby to z jego nauką, co przekłada się na ograniczone możliwości zarobkowania. Skoro zatem powód nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, uczy się i wykazuje chęć dalszej edukacji, rodzice nadal winni łożyć na jego utrzymanie i wykształcenie, realizując swój obowiązek alimentacyjny względem niego.

Sąd ustalił koszt utrzymania powoda na kwotę po około 2000 zł miesięcznie. Przesłanka usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego alimentacyjnie, nakazuje określić katalog potrzeb konkretnego uprawnionego, a następnie ustalić koszt zaspokojenia tychże potrzeb. Są to zatem wartości uśrednione, uogólnione. W tej materii Sąd dał częściowo wiarę twierdzeniom i dowodom przedstawionym przez stronę powodową i zostało to szczegółowo omówione we wcześniejszej części uzasadnienia.

Art. 135 § 1 k.r.o., uzależnia natomiast ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego, także od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego alimentacyjnie. Przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego Sąd ocenia potencjalne (hipotetyczne) możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji.

W ocenie Sądu, sytuacja majątkowa, jak i zarobkowa pozwanego - zobowiązanego alimentacyjnie jest korzystna. Pozwany D. S. ma dopiero 41 lat i poza powodem ma jeszcze jednego młodszego syna ze związku małżeńskiego z A. S. i uiszcza alimenty na utrzymanie młodszego syna w wysokości 2000 zł miesięcznie. Ponadto pozwany posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w firmie zajmującej się pielęgnacją osiedli mieszkaniowych w W. i od 3 sierpnia zeszłego roku samodzielnie prowadzi własną firmę zajmującą się działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz zatrudnia dwóch pracowników. Jego możliwości zarobkowe przed pandemią C.-19 wynosiły około 6000 zł miesięcznie, natomiast w czasie pandemii oraz w związku z podjętym przez niego leczeniem uległy one niewielkiemu zmniejszeniu do kwoty około 5000-5500 zł miesięcznie. Sąd zwrócił ponadto uwagę, że pozwany wraz ze swoją żoną są współwłaścicielami sześciopokojowego domu typu "bliźniak" położonego w dzielnicy U. o wartości 600.000-650.000 zł. Z uwagi na to, że pozwany mieszka w tym domu sam, to część z pokoi byłby w stanie wynająć dzieląc się zyskiem z wynajmu ze swoją żoną. Jednocześnie biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen nieruchomości, który nastąpił w ostatnich latach, szczególnie na rynku (...), zasadna mogłaby okazać się sprzedaż tego domu i z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży po dokonaniu rozliczenia z żoną, pozwany byłby w stanie zakupić np. dla siebie odpowiednie mieszkanie i część z pozostałych pieniędzy przeznaczyć tytułem obowiązku alimentacyjnego wobec swojego syna. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem pozwanego, gdyż bez wątpienia koszty utrzymania tak dużego domu są znacznie wyższe niż koszty utrzymania mniejszego mieszkania przeznaczonego dla jednej osoby. Sąd wziął również pod uwagę problemy zdrowotne pozwanego związane z przebytą operacją przepukliny pachwinowej, jednakże jak wynika z zasad doświadczenia życiowego, takie schorzenie nie powinno wpływać znacząco na wysokość zarobków pozwanego, gdyż z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że pozwany do tej pory zajmował się koordynacją prac ogrodniczych i do prac fizycznych zatrudnia pracowników.

W tym kontekście uznać należy, iż kwota w wysokości po 1000 zł na rzecz utrzymania pełnoletniego syna M. S., płatna do rąk powoda do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 8 kwietnia 2019 r., tj. od daty wniesienia pozwu, zasądzona tytułem alimentów, biorąc pod uwagę wysokość zarobków pozwanego, jego możliwości zarobkowe i koszty utrzymania, jest adekwatna do możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego oraz do kosztów zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego alimentacyjnie. W związku z powyższym Sąd orzekł jak w punkcie 1 wyroku. W pozostałym zakresie roszczenie o alimenty było niezasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Pozostałe koszty utrzymania powoda winna pokrywać matka powoda A. S., która ma 42 lata, z zawodu jest księgową, zarabia około 5000 zł netto miesięcznie oraz otrzymuje premie świąteczne w wysokości 450 zł brutto i na co dzień zajmuje się opieką nad młodszym chorym na nowotwór synem.

Jednocześnie wskazać należy, iż powód, nawet studiując w systemie stacjonarnym, jest w stanie podejmować tymczasową pracę zarobkową, chociażby w formie udzielania korepetycji. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę złożone przez stronę powodową dokumenty w postaci świadectw szkolnych i dyplomów, powód byłby w stanie udzielać korepetycji, np. z języka angielskiego, z historii czy nawet z innych przedmiotów. Tym bardziej, iż jak wynika z zasad doświadczenia życiowego oraz innych spraw prowadzonych w tutejszym Wydziale, w czasie pandemii koronawirusa korepetycje realizowane są w formie on-line za pomocą komunikatorów internetowych. Taka forma realizacji korepetycji sprawia, że powód nie musiałby tracić czasu na ewentualny dojazd do ucznia i byłby dzięki temu w stanie co najmniej kilka razy w miesiącu podejmować prace dorywcze polegające na udzielaniu korepetycji. Przeznaczenie kilku czy kilkunastu godzin w miesiącu na udzielanie korepetycji w formie on-line w ocenie Sądu nie kolidowałoby z obowiązkami akademickimi powoda. Tym bardziej, że powód w swoim harmonogramie znajduje czas np. na zajęcia w ramach wolontariatu. Taka forma pracy tymczasowej z pewnością nie wystarczyłaby powodowi na samodzielne utrzymanie, jednakże dzięki takiej pracy powód byłby w stanie zarobić co najmniej 400-500 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę, iż stawka godziny korepetycji nie powinna być niższa niż 60 zł-100 zł za godzinę.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Strona powodowa nie wygrała sprawy w całości. W związku z ustawowym zwolnieniem od kosztów strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych (art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), Sąd obciążył pozwanego częścią należnej opłaty sądowej w zakresie w jakim przegrał on postępowanie, tj. w kwocie 750 złotych.

W niniejszej sprawie obydwie strony były reprezentowane przez pełnomocników. Z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa Sąd na podstawie art. 100 k.p.c. zniósł między stronami koszty zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., wyrokowi w punkcie 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.