VI KZP 45/66 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNPG 1967/2-3/32

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1967 r. VI KZP 45/66

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej na posiedzeniu niejawnym, w związku z przedstawioną w trybie art. 390 § 1 k.p.k.- postanowieniem Sądu Wojewódzkiego - do rozstrzygnięcia kwestią prawną wymagającą zasadniczej wykładni ustawy, a mianowicie:

1. Czy ubezpieczenie samochodu "auto-casco" jest ubezpieczeniem rzeczowym, tj. przywiązanym do pojazdu, czy też jest ubezpieczeniem osobowym wyłącznie związanym z osobą właściciela samochodu?

2. Czy w związku z kwestią podniesioną w pytaniu 1. wyłącznie legitymowaną do dochodzenia roszczenia od PZU z powyższego tytułu jest osoba, na której nazwisko opiewa polisa ubezpieczeniowa i to niezależnie od tego, kto faktycznie jest właścicielem samochodu w czasie wystąpienia z takim wnioskiem o odszkodowanie?

3. Czy w wypadku potraktowania ubezpieczenia w pkt 1, wymienionego jako osobowe, wyłącznie legitymowanym do wniosku o odszkodowanie jest właściciel samochodu, czy także osoba poprzedniego właściciela, w związku z zastrzeżonym prawem używania tego samochodu w czasie jego sprzedaży"

postanowił odmówić odpowiedzi.

Uzasadnienie faktyczne

Prawną stronę przedstawionego zagadnienia regulują w sposób wyczerpujący "Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od uszkodzeń (auto-casco) dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej", zatwierdzone decyzją Ministra Finansów z dnia 14.XII.1960 r., Nr BP RUM/317/60, wydaną na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z 28.IV.1948 r., w sprawie umownych ubezpieczeń rzeczowych prowadzonych przez PZU (Dz. U. Nr 26, poz. 179) i w związku z art. 40 ustawy z 2.XII.1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357).

W szczególności przedstawione przez Sąd Wojewódzki pytania prawne znajdują odpowiedź w § 32 ust. 1 wyżej wspomnianych "Ogólnych warunków", stanowiących iż w razie zbycia pojazdu mechanicznego ubezpieczenie tego pojazdu gaśnie "od chwili, w której wyszedł pojazd z posiadania ubezpieczającego...".

O kontynuacji zawartego ubezpieczenia pojazdu mechanicznego rozstrzyga zatem - w razie zbycia tego pojazdu - nie chwila zbycia, w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, lecz chwila wejścia nabywającego w posiadanie sprzedanego mu pojazdu. Wejście w posiadanie rzeczy odbywa się drogą objęcia nad nią faktycznego władztwa. Zagadnienie, czy nabywca wszedł w posiadanie pojazdu jest kwestią czysto faktyczną. Ustalenia w tym zakresie należą wyłącznie do sądu orzekającego merytorycznie, a więc nie do Sądu Najwyższego rozstrzygającego zagadnienie prawne.