VI KO 8/60 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNPG 1960/7/118

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1960 r. VI KO 8/60

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej na posiedzeniu niejawnym na postawione przez Sąd Wojewódzki pytanie prawne:

"Czy listonosz pocztowy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w rozdziale XXI k.k." -

postanowił odmówić odpowiedzi.

Uzasadnienie faktyczne

Rozporządzenie Prezydenta R.P. z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 105, poz. 879) wydane na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta R.P. do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, w art. 18 stanowi m.in.: "Stosunek służbowy pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ma charakter publiczno-prawny". Ten sam przepis upoważnia Radę Ministrów do wydania przepisów o stosunku służbowym, o uposażeniu, o postępowaniu dyscyplinarnym i zaopatrzeniu emerytalnym.

W oparciu o powołany wyżej przepis Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 4, poz. 25), w którym w § 1 stanowi m.in., iż rozporządzenie to reguluje stosunek służbowy o charakterze publiczno-prawnym pracowników wymienionego przedsiębiorstwa. Odnośnie do tych pracowników rozporządzenie R.M. przyznaje im przy pełnieniu służby prawo do ochrony prawnej, przewidzianej dla urzędników w ustawie karnej (§ 39).

Wobec takiego wyraźnego uregulowania przez normę prawną stosunku służbowego pracowników przedsiębiorstwa "P.P.T. i T.", przedstawione w pytaniu Sądu Wojewódzkiego zagadnienie nie wymaga zasadniczej wykładni ustawy.