Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2866585

Wyrok
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
z dnia 30 października 2019 r.
VI Ka 670/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Izabela Kościarz - Depta.

Sentencja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy po rozpoznaniu dnia 30 października 2019 r. sprawy M. R. syna K. i Z., ur. (...) w W. obwinionego o przestępstwo z art. 86 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 1 marca 2019 r. sygn. akt V W 28/17 zaskarżony wyrok uchyla i postępowanie wobec obwinionego M. R. na podstawie art. 45 § 1 kw w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpsw umarza; kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

M. R. został obwiniony o to, że:

I. 1. w dniu 22 maja 2016 r. w miejscowości N. spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób że kierując pojazdem marki H. zmusił pieszych idących poboczem do nagłego zejścia z drogi celem uniknięcia potrącenia,to jest o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.,

II. ponadto w ww.ymienionym miejscu i czasie kierując pojazdem marki H. - bdb zajechał drogę kierującemu pojazdem marki O. (...) nr rej. (...) zmuszając go do gwałtownego hamowania celem uniknięcia kolizji drogowej, bto jest o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.,

Sąd Rejonowy w Wołominie wyrokiem z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt V W 28/17 w ramach zarzucanych czynów uznał M. R. za winnego tego, że 22 maja 2016 r. około godziny 19:00 na drodze publicznej w N. w powiecie (...), umyślnie nie zachowując należytej ostrożności, działając z zamiarem bezpośrednim, spowodował jako prowadzący samochód H. zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że chcąc tego, zjechał gwałtowanie ze swojego pasa ruchu na pas przeciwny, zmuszając idącego przy prawej krawędzi jezdni z koniem R. M. do odskoczenia poza jezdnię, a następnie podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, chcąc tego, zmusił do hamowania jadącego z przeciwnego kierunku K. M., który prowadził samochód O., wymuszając w ten sposób pierwszeństwo i czyn ten zakwalifikował jako wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. i za to - na podstawie tego przepisu - skazał go na karę 2000 (dwóch tysięcy) złotych grzywny i zasądził od M. R. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych z tytułu kosztów sądowych, w tym kwotę 200 (dwieście) złotych z tytułu opłaty.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obwiniony podnosząc, że jest niewinny w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Niezależnie od granic zaskarżenia i zarzutów podniesionych w apelacji stwierdzić należy, że w sprawie niniejszej zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza o jakiej mowa w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. W odniesieniu do obwinionego M. R., wystąpiła ujemna przesłanka procesowa określona w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w., a mianowicie przedawnienie karalności.

Sąd Odwoławczy zobowiązany jest uwzględnić tę okoliczności z urzędu. Bezspornym bowiem jest fakt, iż zdarzenie, które zostało przypisane obwinionemu w wyroku zostało popełnione w dniu 22 maja 2016 r. Art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. stanowi, że sąd odwoławczy niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli zachodzi m.in. okoliczność wyłączająca postępowanie, określona w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w., czyli w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie karalności wykroczenia.

Zgodnie z art. 45 § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Mając zatem na względzie cytowane przepisy oraz datę zarzucanego czynu należało uznać, iż karalność wykroczeń ustała w dniu 22 maja 2019 r.

Przedawnienie ścigania jest przesłanką procesową bezwzględną, ujemną i wystąpienie takiej przesłanki powoduje konieczność wydania orzeczenia umarzającego postępowanie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Odwoławczy na podstawie art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. oraz art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w zw. z art. 45 § 1 k.w. zaskarżony wyrok na podstawie art. 45 § 1 kw w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpsw uchylił i postępowanie przeciwko M. R. umorzył, a kosztami postępowania obciążył Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.