VI Cz 881/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2531746

Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. VI Cz 881/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Morejska spr.

Sędziowie: SO Janina Ignasiak, del SR Aleksandra Korusiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy z wniosku A. M. z udziałem M. M. o podział majątku wspólnego na skutek zażalenia wnioskodawczyni A. M. od postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 1 grudnia 2017 r. sygn. akt I Ns 229/11 postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie i odstąpić od obciążania wnioskodawczyni kosztami postępowania o nadanie klauzuli wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Lublińcu nadał klauzulę wykonalności częściowemu postanowieniu Sądu Rejonowego w sprawie o podział majątku wspólnego stron o treści;

- znieść współwłasność nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w L. przez sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej i podział ceny sprzedaży pomiędzy M. M. i A. M. po połowie;

- zasądzić od M. M. na rzecz A. M. tytułem zwrotu nakładów poczynionych i z majątku wspólnego na nieruchomość opisaną w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w L. 181 500 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Odnośnie punktu 1.

Określił koszty nadania klauzuli na kwotę 126 złotych.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy stwierdził że o kosztach postępowania o nadanie klauzuli wykonalności orzeka się z mocy art. 13 par. 2 k.p.c. jak o kosztach postępowania procesowego.

Wnioskodawczyni złożyła zażalenia na orzeczenie w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania o nadanie klauzuli.

W zażaleniu odnośnie kosztów postępowania w postępowaniu klauzulowym wnioskodawczyni podnosi że o kosztach należało orzec na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. skoro postępowanie toczy się trybie postępowania nieprocesowego. Nadto podnosi że działania uczestnika naruszają zasady współżycia społecznego gdyż w konsekwencji wnioskodawczyni jest w postępowaniu egzekucyjnym traktowana jak dłużnik.

Sąd Okręgowy stwierdza że zażalenie jest zasadne z przyczyn następujących.

Nie budzi wątpliwości że jak słusznie uznał Sąd Rejonowy do kosztów postępowania w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności stosuje się przepisy dotyczące postępowania procesowego z mocy art. 13 par. 2 k.p.c.

Jednocześnie w orzecznictwie sądów powszechnych panuje utrwalony pogląd że zawarta w art. 770 k.p.c. regulacja dotycząca kosztów postępowania egzekucyjnego nie ma charakteru kompleksowego i konieczne jest w związku z tym stosowanie uzupełniająco, także ogólnych przepisów o kosztach procesu zawartych w art. 98-124 k.p.c. (tak np. SA w Łodzi w sprawie I ACa 89/12)

Postępowanie o nadanie klauzuli jest szczególnym postępowaniem o ściśle określonym przez jego przepisy zakresie kognicji. Ogranicza się ono w zasadzie do badania tytułu egzekucyjnego pod względem formalnym opierając się wyłącznie na prawie procesowym. W szczególności sąd nie bada, czy świadczenie to zostało spełnione. Zauważyć można, że postępowanie egzekucyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu zaczyna się dopiero od wszczęcia egzekucji (art. 796 k.p.c.). Wszczęcie egzekucji może zaś nastąpić po dołączeniu tytułu wykonawczego, a więc tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 776 i art. 797 zdanie drugie k.p.c.). Koszty postępowania egzekucyjnego w tym węższym rozumieniu nie obejmują więc kosztów uzyskania klauzuli wykonalności. Dlatego też zgodnie z treścią art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. należy wydać rozstrzygnięcie o kosztach postępowania o nadanie klauzuli wykonalności łącznie z postępowaniem co do nadania klauzuli wykonalności. Należy jednak rozważyć, co obejmują koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności. W myśl art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, a więc również koszty uzyskania klauzuli wykonalności. Jednakże w przedmiotowej sprawie konieczność wystąpienia z wnioskiem do komornika o wykonanie orzeczenia Sądu nie była spowodowana winą wnioskodawczyni, gdyż nie miała ona przecież prawnych możliwości wykonania przedmiotowego orzeczenia. Uczestnik mógł w tej sytuacji aby uniknąć kosztów postępowania o wydanie klauzuli wykonalności zwrócić się do Sądu o skierowanie z urzędu postanowienia do wykonania przez Komornika, wówczas zaś klauzula jest nadawana z urzędu przez Sąd (tak np. J. Jagiełła - Kodeks postępowania cywilnego t. II W- wa 2006 str. 1309 i A. Marciniak -.Sądowe postępowanie egzekucyjne - LexisNexis 2011 str. 458) Stanowisko takie jest zatem ugruntowane w piśmiennictwie. Reasumując z mocy art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Należało uznać że brak jest w opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym podstaw do obciążania wnioskodawczyni kosztami nadania klauzuli. Odnośnie uwag dotyczących biegu postępowania egzekucyjnego, to jego ocena nie może być przedmiotem oceny Sądu Okręgowego w tym postępowania gdyż nie jest on sądem egzekucyjnym w rozumieniu art. 759 par. 2 k.p.c. Należy jedynie mieć na uwadze że w toku egzekucji w celu zniesienia współwłasności będą miały zastosowanie nie wszystkie przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego z nieruchomości a w istocie przede wszystkim te przepisy, które dotyczą opisu i oszacowania, licytacji, przybicia i przysądzenia własności. Natomiast z natury rzeczy przepisy dotyczące np. wezwania dłużnika do zapłaty, zajęcia nieruchomości, umorzenia postępowania wobec uiszczenia należności, nie będą miały zastosowania (tak np. E. Wengerek: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 682 i 683).

Dlatego z mocy art. 386 par 1 i 4 w zw. z art. 397 par. 2 k.p.c. postanowiono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.