VI Cz 77/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615729

Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2019 r. VI Cz 77/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Morejska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2019 r. sprawy z powództwa U. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko J. G. o zapłatę na skutek zażalenia Fundacji (...) z siedzibą w C. od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2018 r. sygn. akt I C 1165/18 postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskrzonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił wniosek organizacji społecznej Fundacji (...) z siedzibą w C. o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje;

Pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, a przed rozpoczęciem rozprawy, co czyni koniecznym umorzenie postępowania stosownie do treści art. 355 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c. W przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu zasadą jest, zgodnie I art. 203 § 2 k.p.c, że powód, na żądanie pozwanego, zwraca mu koszty procesu. W niniejszej sprawie na zasądzoną od powoda na rzecz pozwanej kwotę tytułem zwrotu kosztów procesu złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika. Natomiast sąd oddalił wniosek o zasądzenie kosztów postępowania organizacji społecznej - Fundacji (...) z siedzibą w C., która przystąpiła do sprawy po stronie pozwanej. Przepis art. 107 zd. 3 k.p.c. stosowany do organizacji pozarządowych przystępujących do strony procesu, stosownie do treści art. 62 § 2 k.p.c., nie obliguje do zasądzenia kosztów w każdym przypadku w którym istnieją podstawy do obciążenia kosztami przeciwnika. W realiach niniejszej sprawy, mając na uwadze fakt w postaci reprezentacji strony, do której przystąpiła organizacja społeczna przez profesjonalnego pełnomocnika, także okoliczność, że postępowanie umorzono na skutek cofnięcia pozwu przed rozpoczęciem rozprawy i przed doręczeniem pisma w przedmiocie zgłoszenia organizacji powodowi, a czynność organizacji ograniczyła się do przedstawienia zbieżnego ze stanowiskiem pełnomocnika stanowiska w sprawie, brak jest zdaniem sądu podstaw do zasądzenia kosztów postępowania na rzecz organizacji społecznej.

Zażalenie na postanowienie złożyła organizacja społeczna zarzucając ogólnie naruszenia art. 98 k.p.c. i art. 62 k.p.c. przez ich nie zastosowanie i bezpodstawne przyjęcie że w niniejszej sprawie zaistniały " ogólniejsze kryteria", w wypadku których Sąd może nie obciążać strony przegrywającej kosztami procesu w całości.

Dlatego wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kwoty 3600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz organizacji i kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy stwierdza że zażalenie nie jest zasadne z przyczyn następujących.

W przedmiotowej sprawie do procesu po stronie pozwanej reprezentowanej już przez profesjonalnego pełnomocnika, który złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przeciwko pozwanej w postępowaniu upominawczym, przystąpiła organizacja społeczna, także reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Z mocy art. 62par.2 k.p.c. do przystąpienia organizacji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Zgodnie zaś z art. 107. k.p.c. interwenient uboczny, do którego nie mają zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której przystąpił. Sąd może jednak przyznać od interwenienta na rzecz wygrywającego sprawę przeciwnika strony, do której interwenient przystąpił, zwrot kosztów wywołanych samoistnymi czynnościami procesowymi interwenienta. Sąd może także przyznać interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów.

Czyli jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy przepisy k.p.c., nie obligują do zasądzenia kosztów na rzecz organizacji społecznej w każdym przypadku w którym istnieją podstawy do obciążenia kosztami przeciwnika.

W tej sytuacji w orzecznictwie sądów powszechnych utrwaliły się pewne zasady orzekania o kosztach poniesionych przez interwenientów, które winny być stosowane także wobec organizacji społecznych przystępujących do sprawy. W sprawie IACa (...) Sąd Apelacyjny w S. stwierdził co następuje przyznanie interwenientowi kosztów interwencji dopuszczalne jest tylko od przeciwnika strony, do której interwenient przystąpił, i tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione wynikiem sprawy. A nawet wtedy, gdy przesłanki te zachodzą, zasądzenie tych kosztów możliwe jest w drodze wyjątku i zależy od oceny, czy jego wstąpienie do procesu połączone było z rzeczywistą potrzebą obrony jego interesów. Podobnie ten sam sąd Apelacyjny w sprawie IACa (...), Sąd Apelacyjny K. w sprawie IACa (...) uznał że stosownie do treści art. 107 zdanie trzecie k.p.c. sąd może przyznać interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów. Treść tego przepisu wskazuje na to, że nie obliguje on do zasądzenia kosztów w każdym przypadku, w którym istnieją podstawy do obciążenia kosztami przeciwnika procesowego. W takiej sytuacji zasadne jest odwołanie się przez sąd do ogólniejszych kryteriów w postaci potrzeby rzeczywistej obrony interesów interwenienta ubocznego w określonych okolicznościach rozpoznawanej sprawy. Także Sad Apelacyjny w K. w sprawie IACa (...) stwierdził że z treści art. 107 k.p.c. wynika że przyznanie interwenientowi ubocznemu kosztów interwencji od przeciwnika strony, do której przystąpił (podobnie jak i zasądzenie kosztów od interwenienta na rzecz strony) nie stanowi reguły, lecz może nastąpić wówczas gdy sąd uzna taką potrzebę. Także Sąd Najwyższy w sprawie VCZ (...) uznał że stosownie do treści art. 107 zd. 3 k.p.c. sąd może przyznać interwenientowi koszt interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów. Wskazuje na to, że nie obliguje on do zasądzenia kosztów w każdym przypadku, w którym istnieją podstawy do obciążenia kosztami przeciwnika W takiej sytuacji zasadne jest odwołanie się przez sąd do ogólniejszych kryteriów w postaci rzeczywistej obrony interesów interwenienta ubocznego w określonych okolicznościach sprawy.

Przenosząc te poglądy w realia i niniejszej sprawy należy stwierdzić że pozwana była reprezentowana od początku sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika. Podjęła od początku skuteczne i profesjonalne działania, w konsekwencji powód cofnął pozew. Zatem w istocie działania organizacji społecznej były zbędne i nie wpłynęły w jakikolwiek sposób na bieg sprawy. Organizacja żaden sposób nie przyczyniła się do rozstrzygnięcia sprawy gdyż w istocie jedynie dublowała skutecznie już podjęte działania strony pozwanej. Koszt postępowania dla organizacji społecznej, która przystąpiła do udziału w sprawie mogą być przyznane w sprawie od przeciwnika strony do której przystąpiła jeżeli jej działania były profesjonalne i przyczyniły się do rozstrzygnięcia sprawy w sposób korzystny dla strony do której organizacja przystąpiła.

Dlatego z mocy art. 385 k.p.c. w zw.z art. 397par.2 k.p.c. zażalenie oddalono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.