V U 864/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2522617

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16 maja 2018 r. V U 864/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Regina Stępień.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. w Legnicy sprawy z wniosku E. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. o ponowne ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania E. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 25 września 2017 r. znak (...) zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 25 września 2017 r. znak (...) w ten sposób, że uznaje wnioskodawczyni E. Z. okres jej zatrudnienia w Zarządzie (...) w J. od 15 lipca 1981 r. do 31 maja 1982 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., decyzją z 25 września 2017 r. ponownie przeliczył kapitał początkowy wnioskodawczyni E. Z. Do ustalenia jego wartości przyjął 5 lat, 6 miesięcy i 18 dni (tj. 66 miesięcy) okresów składkowych oraz 3 lata okresów sprawowania opieki na dzieckiem. Wartość kapitału początkowego wnioskodawczyni wyniosła 42 980, 85 zł. Nie uwzględnił przy tym okresu zatrudnienia od 15 lipca 1981 r. - z powodu braku daty końcowej zatrudnienia i wymiaru czasu pracy (dokument dołączony do wniosku o emeryturę k.7).

Wnioskodawczyni (...) w złożonym od tej decyzji odwołaniu domagała się jej zmiany poprzez uwzględnienie kwestionowanego okresu zatrudnienia. Wskazywała, iż w okresie od 1 lipca 1981 r. do 31 maja 1982 r. została oddelegowana przez Wojewódzkie Biuro (...) w J. do pracy w (...). Dodała, iż jak wynika ze świadectwa pracy z (...) w J., "udzielono jej urlopu bezpłatnego do pracy w (...) w J." oraz że przedłożyła świadectwo pracy z (...) wraz z podaną kwotą jej zarobków.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o ich oddalenie, wskazując, iż wnioskodawczyni nie przedstawiła świadectwa pracy ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego sporne zatrudnienie, a jedynie umowę o pracę z 15 lipca 1981 r.

Sąd ustalił:

Wnioskodawczyni E. Z. (z domu W.) była zatrudniona od 1 września 1978 r. do 31 maja 1982 r. w Wojewódzkim Biurze (...) w J. na stanowisku pomocy technicznej, przy czym w okresie od 1 lipca 1981 r. do 31 maja 1982 r. - korzystała z bezpłatnego urlopu okolicznościowego. W okresie tego urlopu została zatrudniona na podstawie umowy o pracę z 15 lipca 1981 r. na czas nieokreślony w Zarządzie (...) w J. - na stanowisku referenta ds. rejestracji, kontaktu z terenem spraw branżowych, z wynagrodzeniem w kwocie 6 000 zł - od 15 lipca 1981 r. Jej zatrudnienie ustało z dniem 31 maja 1982 r.

Dowody:

- akta kap. pocz.: świadectwo pracy k.7, zaświadczenie k.12, karty wynagrodzenia k.13-15

- akta emerytalne: umowa o pracę z (...) k.7-8, dokumenty z archiwum k.10-12,

- dokumenty osobowo-płacowe (teczka): umowa o pracę, 2 zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, listy płac i kartoteko zarobkowe za okres od 15 lipca 1981 r. do maja 1982 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Odwołanie jest uzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 2016.887), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat (ust. 2). Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy (ust. 3).

W myśl art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. 2. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6; 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5; 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2. Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2.

W rozpoznawanej sprawie ubezpieczona kwestionowała wysokość kapitału początkowego ustalonego w decyzjach ZUS.

Zasadniczą kwestią sporną, która rzutowała na wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni był staż, a w szczególności to czy ma zostać jej uwzględniony okres pracy w (...) w J. od 15 lipca 1981 r. do 31 maja 1982 r.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. 2011.237.1412), środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

1)

legitymacja ubezpieczeniowa,

2)

legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Zaś ust. 2 tego paragrafu przewiduje w określonych sytuacjach możliwość udowodnienia okresu składkowego zeznaniami świadków.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu, w tym przede wszystkim dokumenty osobowo-płacowe (teczka) z zatrudnienia w (...) w J. - w postaci umowy o pracę z 15 lipca 1981 r., zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z marca i kwietnia 1982 r. oraz listy płac i kartoteki zarobkowe za okres od 15 lipca 1981 r. do maja 1982 r. - jednoznacznie wskazują, iż wnioskodawczyni była zatrudniona w tej jednostce w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Kartoteki te zawierają jednoznaczne zapisy, że w kolejnych miesiącach od 15 lipca 1981 r. do maja 1982 r. wypłacono jej wynagrodzenie za pracę zgodnie z treścią zawartej umowy. Zaś sumy tego wynagrodzenia potwierdzają ustalone w umowie o pracę na pełny etat kwoty. W umowie o pracę wskazano 6 000 zł. Zaś w listach płac i kartotekach zarobkowych wnioskodawczyni ma wskazane wynagrodzenie zasadnicze w takiej właśnie wysokości.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, iż odwołalnie jest uzasadnione, i na podstawie art. 47714 § 2 uwzględnił wnioskodawczyni sporny okres zatrudnienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.