Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566188

Wyrok
Sądu Okręgowego w Legnicy
z dnia 18 września 2018 r.
V U 292/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Główczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. w Legnicy sprawy z wniosku J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 1 marca 2018 r. znak (...) oddala odwołanie

Uzasadnienie faktyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 1 marca 2018 r., znak: (...) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2018 r. przysługującej J. S. emerytury ze wskazaniem, że świadczenie zmniejsza się z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne o 962,75 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji, w części dotyczącej zmniejszenia zwaloryzowanej emerytury ("pkt II wiersz 4-ty") J. S. stwierdził, że nie godzi się na dokonywanie potrąceń, wskazując iż na skutek jego odwołania od odmowy umorzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne przed Sądem Administracyjnym we W. toczy się postępowanie sądowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie podał, iż potrącenie realizowane jest w związku z otrzymanymi Zawiadomieniami o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 4 stycznia 2018 r., znak: (...) i (...). O rozpoczęciu realizacji potrącenia od dnia 1 lutego 2018 r. z przysługującej emerytury poinformowano wnioskodawcę Zawiadomieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. Organ rentowy podał także, że zajęcie realizuje zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 5, z uwzględnieniem art. 140 i art. 141 ustawy emerytalnej i że zaprzestanie potrąceń wymaga wniosku organu egzekucyjnego, który zajęcie wystawił.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy.

J. S. jest uprawniony do pobierania emerytury.

Działający w charakterze organu egzekucyjnego Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. zawiadomieniami o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej z dnia 4 stycznia 2018 r. na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.), wezwał organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej części świadczenia zobowiązanemu J. S., lecz przekazał je organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych, objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. Zawiadomienia obejmują dochodzone za lata 2012-2015 należności główne, koszty egzekucyjne i upomnienia oraz odsetki w łącznych kwotach 20.672,00 zł i 51.140,60 zł.

Przekazanym do wiadomości zawiadomieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. organ rentowy udzielił informacji, iż wysokość świadczenia J. S. od 1 lutego 2018 r. wynosi miesięcznie 3.739,59 zł i że potrącenie z tego świadczenia wprowadzono począwszy od należności za luty 2018 r. W nawiązaniu do pisma wnioskodawcy z dnia 5 lutego 2018 r. organ rentowy pismem z dnia 15 lutego 2018 r. odnośnie kwoty świadczenia za luty 2018 r. wyjaśnił, iż zawiadomieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. informowano go o rozpoczęciu potrąceń z tytułu zajęć, znak: (...) i (...) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 1 marca 2018 r., znak: (...) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2018 r. przysługującej J. S. emerytury ze wskazaniem, że świadczenie zmniejsza się z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne o 962,75 zł.

(o k o I i c z n o ś c i n i e s p o r n e)

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje.

W ustalonym stanie faktycznym, odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z mocy art. 19 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącone z bieżących świadczeń. Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 79 § 1 wskazanej ustawy, organ egzekucyjny dokonuje zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego zobowiązanego, a także z renty socjalnej, przez przesłanie do organu rentowego właściwego do spraw wypłaty zobowiązanemu świadczeń zawiadomienia o zajęciu tej części przysługujących zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej części świadczenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych. Na zasadzie art. 79 § 2 ustawy zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu.

Wskazane uregulowania nie pozostawiają wątpliwości, iż skutecznego zajęcia emerytury wnioskodawcy dokonał uprawniony do tego organ egzekucyjny.

Na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy między innymi emerytury - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, między innymi sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Potrącenie z emerytury wnioskodawcy jest zatem realizowane zgodnie z nadal aktualnym zajęciem egzekucyjnym dokonanym przez właściwy organ egzekucyjny. Wobec tego żądanie zaniechania potrąceń nie zasługuje na uwzględnienie, zaś wskazane w odwołaniu toczące się postępowanie sądowe pozostaje bez wpływu na zasadność zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. pozbawione uzasadnionych podstaw odwołanie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.