V U 1136/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2956771

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 3 grudnia 2019 r. V U 1136/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Marzena Głuchowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. w Kaliszu odwołania K. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. W. z dnia 24 lipca 2019 r. Nr (...) w sprawie K. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. W. o ustalenie ubezpieczenia Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. W. z dnia 24 lipca 2019 r. Nr (...) w ten sposób, że ustala, iż odwołująca K. N. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia 24 lipca 2019 r. znak (...)- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. stwierdził, iż K. N. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu m.in. w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Od powyższej decyzji odwołanie wniosła K. N., wnosząc o jej zmianę i ustalenie, iż podlega także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. wniósł o oddalenie odwołania.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Odwołująca prowadzi działalność gospodarczą od 2003 r. Działalność polega na prowadzeniu transportu lądowego. Od 2003 r. odwołująca podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W styczniu 2016 r. odwołująca ulegała wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Z tego tytułu odwołująca korzystała ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego: zasiłków chorobowych i świadczenia rehabilitacyjnego. Po zakończeniu pobierania świadczeń z tego tytułu we wrześniu 2018 r. odwołująca wróciła do działalności gospodarczej. Na koniec września 2018 r. wystąpiła u odwołującej niezdolność do pracy. Odwołująca kierując się informacjami zaczerpniętymi z infolinii ZUS dokonała potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne, uznając iż ma prawa do zasiłku chorobowego. Pod koniec roku 2018 r. odwołująca dowiedziała się, iż wszczęto postępowanie wyjaśniające co do prawa do zasiłku chorobowego za wymieniony okres. Decyzja w tym zakresie została przez organ rentowy wydana w lutym 2019 r. Z odwołania od powyższej decyzji toczy się postępowanie sądowe przez Sądem rejonowym w Kaliszu co do prawa do zasiłku chorobowego. Uzyskawszy informacje iż zakwestionowano prawo do zasiłku chorobowego dla odwołującej w październiku 2018 r., odwołująca uregulowała składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Wnioskiem z dnia 19 lutego 2019 r. odwołująca zwróciła się o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za październik 2018 r. po terminie. Organ rentowy powyższy wniosek rozpoznał negatywnie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300.). obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność gospodarczą od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Ubezpieczenie chorobowe tych osób jest dobrowolne.

W myśl art. 47 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zasadą jest opłacanie przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną składki na ubezpieczenie, także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wyłącznie za siebie do 10-go każdego miesiąca.

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za październik 2018 r. opłacone zostały w terminie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 punkt 2 wymienionej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przepis ten dotyczy osób m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą. Z powyższego przepisu wynika także, iż w uzasadnionych przypadkach, organ rentowy na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacanie składki po terminie. W niniejszej sprawie odwołująca złożyła wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc październik 2018 r. po terminie. Wskazała na uchybienie terminowi z uwagi na roszczenie o zasiłek chorobowy za ten miesiąc. Organ rentowy takiej zgody odmówił, uznając iż wniosek odwołującej nie wskazuje na szczególne okoliczności.

Stanowisko organu uznać należy za niezasadne. W przepisie art. 14 ust. 2 punkt 2 ustawy systemowej jako podstawę wyrażenia zgody na opłacenia składki po terminie wskazano, iż może to nastąpić w uzasadnionych przypadkach. Organ rentowy ma pewien margines uznania w wyrażenia zgody na opłacenie składki na ubezpieczenie dobrowolne, jednakże rozstrzygnięcie organu powinno być oparte na sprawdzalnych i sprawiedliwych kryteriach. Z treści cytowanego przepisu wynika, iż przesłanką wyrażenia zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe nie jest zaistnienie zdarzeń zupełnie nadzwyczajnych, niespotykanych, nieprzewidywalnych. Wystarczy tylko, że wypadek, na który powołuje się ubezpieczony jest uzasadniony. W wyroku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie III AUa 671/17 Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, iż wypadek uzasadniony to taki, który obiektywnie uzasadnia opóźnienie i tłumaczy z jakiego powodu składka nie została opłacona w terminie. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie III AUa 953/17 i Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie III AUa 626/17.

W niniejszej sprawie uznać należało, iż zaistniał uzasadniony wypadek, który przemawiał za wyrażeniem zgody na opłacenie przez ubezpieczoną składki po upływie terminu. Z tych względów zaskarżona decyzja podlegała zmianie przez ustalenie, iż odwołująca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu także od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Sąd orzekł w myśl art. 47714 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.