Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702563

Wyrok
Sądu Okręgowego w Legnicy
z dnia 29 maja 2019 r.
V U 105/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Mirosława Molenda-Migdalewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Legnicy sprawy z wniosku S. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. o odstąpienie od zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranej renty socjalnej na skutek odwołania S. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 6 grudnia 2018 r. znak (...) oddala odwołanie

Uzasadnienie faktyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 6 grudnia 2018 r. znak (...) - stwierdził, że wnioskodawczyni S. G. pobrała nienależne świadczenie - rentę socjalną w wysokości 840 zł za okres od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Od powyższych decyzji odwołanie złożyła S. G. domagając się zmiany decyzji poprzez ustalenie, iż nie zachodzą przesłanki do ustalenia, że kwota 840 zł za miesiąc grudzień 2017 r. była kwotą świadczenia nienależnego.

W uzasadnieniu odwołania skarżąca wskazała, iż ZUS Oddział w L. wydając zaskarżoną decyzję błędnie zaliczył do przychodów za grudzień 2017 r. wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę tytułem wynagrodzenia należnego za listopad 2017 r. (wypłaconego 1 grudnia 2017 r.) i za grudzień 2017 r. należnego 1 stycznia 2018 r., a wypłaconego w grudniu 2017 r.

Powodem wypłaty wcześniejszej wynagrodzenia za grudzień 2017 r. był fakt, iż pracodawca wnioskodawczyni otrzymał dotację z Urzędu Wojewódzkiego i nie rozliczenie z dotacji skutkowałoby obowiązkiem jej zwrotu.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o oddalenie odwołania, podnosząc, iż podstawę prawną wydania zaskarżonej decyzji stanowił art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340).

Za okres od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z tytułu zatrudnienia ZUS Oddział w L. dokonał rozliczenia wypłaconej renty socjalnej ubezpieczonej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 1 października 2003 r. - znak (...) - przyznał wnioskodawczyni S. G. prawo do renty socjalnej od dnia 1 października 2003 r.

Renta socjalna wypłacana jest ubezpieczonej nadal.

W okresie od dnia 5 czerwca 2017 r. do 8 maja 2018 r. zatrudniona była na podstawie umowy o prace w (...) w G.

Z tytułu wykonywanej pracy wypłacane było wnioskodawczyni wynagrodzenie za przepracowany miesiąc na początku następnego miesiąca kalendarzowego.

W grudniu 2017 r. (...) w G. wypłaciło S. G. wynagrodzenie:

- za miesiąc listopad 2017 r. w wysokości 2000 zł (data wypłaty 1 grudnia 2017 r.),

- za miesiąc grudzień 2017 r. w wysokości 2000 zł (data wypłaty 22 grudnia 2017 r.),

- dodatek specjalny - 166 zł (data wypłaty 22 grudnia 2017 r.).

Łącznie w miesiącu grudniu 2017 r. wypłacone zostało wnioskodawczyni wynagrodzenie w kwocie 4166 zł.

Od powyższego wynagrodzenia odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia ZUS.

W dniu 22 października 2018 r. do ZUS Oddział w L. wpłynęło z (...) w G. o wysokości wynagrodzenia wypłaconego S. G. w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. od 5 czerwca 2017 r. do 8 maja 2018 r.

W następstwie powyższej informacji ZUS Oddział w L. wydał zaskarżoną decyzję.

dowód:

- akta rentowe: tom I k.9 i tom II k. 8-11.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Z kolei z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340) p[rawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych.

W grudniu 2017 r. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy wynosiła 2979 zł.

Bezspornym w sprawie jest fakt, że pracodawca wypłacił wnioskodawczyni z tytułu pracy łączną kwotę wynagrodzenia 4116 zł, co spowodowało przekroczenie wyżej wskazanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych.

Analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie sąd uznał, że organ rentowy - wydając zaskarżoną decyzję prawidłowo wyliczył przychód wnioskodawczyni osiągnięty w grudniu 2017 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze.

Sąd rozpoznający odwołanie w niniejszej sprawie w całości podziela argumentacje przedstawiona przez Sąd Apelacji w Lublinie w wyroku z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt III AUa 542/16, co do faktu, że z definicji przychodu należy tez wnosić o momencie jego uzyskania. Zatem w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego należy przyporządkować uzyskany przychód do danego okresu rozliczeniowego-w przypadku renty socjalnej do danego miesiąca.

Rozliczenie dodatkowych przychodów - w niniejszej sprawie z tytułu umowy o pracę - w czasie pobierania przez ubezpieczonego renty socjalnej - następuje w miesiącu faktycznego uzyskania przychodu. Zatem nie znajduje uzasadnienia prawnego możliwość przyjęcia, że skoro wynagrodzenia wnioskodawczyni za grudzień 2017 r. powinno być wypłacone na początku następnego miesiąca to nie powinno być ono wliczane do miesięcznego dochodu za grudzień 2017 r.

Takie twierdzenie nie znajduje podstaw prawnych do jego uwzględnienia. Wskazane przez wnioskodawczynię okoliczności dokonania przez pracodawcę wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017 r. nie ma znaczenie prawnego w niniejszej sprawie. Przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych wykluczają możliwość zastosowania zasad współżycia społecznego. W konsekwencji tego nie można przyjąć, że skoro wnioskodawczyni nie ponosi winy za wypłacenie przez pracodawcę w grudniu 2017 r. wynagrodzenia za pracę za dwa miesiące tj. listopad i grudzień 2017 r. - to nie powinna być zobowiązana do zwrotu renty socjalnej wypłaconej w tym miesiącu.

Reasumując Sąd - kierując się treścią art. 477 14 & 1 kodeksu postępowania cywilnego - oddalił odwołania, gdyż nie było podstaw do ich uwzględnienia z przyczyn wymienionych w niniejszym uzasadnieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.