Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205268

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2016 r.
V SO/Wa 10/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. o wymierzenie grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia - oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W. S. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wniosek o wymierzenie Ministrowi Finansów grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), za nieprzekazanie kompletnych akt administracyjnych dotyczących sprawy rozpatrywanej pod sygnaturą V SA/Wa 894/14 tj. postępowania o odmowie stwierdzenia nieważności postępowania.

W odpowiedzi na wniosek Minister Finansów wskazał, że do przedmiotowej sprawy zostały przekazane kompletne akta sprawy, a argumenty skarżącego odnoszące się do doręczenia tytułów wykonawczych odnoszą się do innego postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 p.p.s.a.). Art. 55 § 1 stanowi, że w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.

W ocenie Sądu, wniosek w niniejszej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie. Orzekając w sprawie o sygnaturze akt V SA/Wa 894/14, Sąd odrzucił skargę z uwagi na jej niedopuszczalność, nie dostrzegając jednocześnie żadnych braków dotyczących kompletności akt administracyjnych, o jakiej pisał skarżący. Nadto zauważyć należy, że przedmiotem orzekania było postanowienie o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego postępowania egzekucyjnego. Zarzut niekompletności akt administracyjnych mógłby zatem odnosić się do akt postępowania nieważnościowego, a nie egzekucyjnego, jak argumentował skarżący. Ponadto akta zostały przez Ministra przekazane w ustawowo przewidzianym terminie.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 55 § 1 w związku z art. 54 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.