Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1517428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
V SAB/Wa 27/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi W. W. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie kosztów egzekucyjnych postanawia: - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. P. P. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę... zł (... złotych... groszy) w tym: tytułem opłaty kwotę... zł (...złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę... zł (... złotych... groszy);

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (T.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Przepis § 19 cytowanego rozporządzenia stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Zgodnie z § 20 wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w innej sprawie (niż określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a i b) - 240 zł.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż pełnomocnik skarżącego reprezentował go w postępowaniu przed sądem w pierwszej instancji - w innej sprawie (niż określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a i b), należne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi... zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia pełnomocnika skarżącego, że udzielona pomoc nie została opłacona, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.