Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139016

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2016 r.
V SA/Wa 979/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenia Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.K. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia (...) lutego2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie.

Uzasadnienie faktyczne

G.K., w piśmie z dnia (...) marca 2016 r. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wskazaną w komparycji postanowienia decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odmowie umorzenia nienależnie pobranej emerytury rolniczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: "p.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Jednakże Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości (art. 13 § 3 p.p.s.a.).

W myśl § 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1016) rozpoznawanie spraw z zakresu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 Nr 67 poz. 411 i Nr 70 poz. 416) przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

W oparciu o treść skargi oraz akt administracyjnych sprawy Sąd ustalił, iż miejscem zamieszkania G.K. jest miasto B. (kod pocztowy: (...)) położone na obszarze województwa podkarpackiego.

Zgodnie z § 1 pkt 11 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.), wojewódzkim sądem administracyjnym właściwym dla obszaru województwa podkarpackiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. (art. 59 § 1 p.p.s.a.)

W świetle powyższych przepisów i miejsca zamieszkania G.K. należało uznać, iż właściwy do rozpoznania jej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.