Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1517422

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
V SA/Wa 969/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

przewodniczący-Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.A. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 lutego 2013 r. T.A. (zwana dalej: skarżącą) wniosła skargę na pismo (...) grudnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczony został skarżącej w dniu 8 kwietnia 2013 r. W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 -j.t.) - dalej: p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis sądowy, podlega odrzuceniu przez sąd.

Pobocznie wskazać należy, iż Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie wezwania skarżącej do usunięcia naruszenia prawa i uchylenie zaskarżonego aktu. Mając jednak na uwadze, iż postępowanie w sprawie na skutek nie uiszczenia w terminie wpisu sądowego nie zostało skutecznie wszczęte, wniosek organu o umorzenie postępowania nie mógł zostać uwzględniony. Odrzucenie skargi nie zmienia sytuacji prawnej skarżącej bowiem, zaskarżone przez nią pismo - wobec uwzględnienia przez organ wezwania do usunięcia naruszenia prawa - wyeliminowane zostało z obrotu prawnego, a wniosek skarżącej o przyznanie przedmiotowej pomocy przywrócony został do ponownej oceny.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.