Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139012

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r.
V SA/Wa 936/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... marca 2016 r. Nr.. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 12 maja 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 maja 2016 r. (potwierdzenie odbioru na k. 19 akt sądowych), mimo tego należna opłata sądowa nie została zapłacona.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.