Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880545

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2012 r.
V SA/Wa 90/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sędziowie WSA: Małgorzata Rysz (spr.), Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi F. A. (F. A.) na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia... listopada 2010 r., nr... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec stwierdzenia, że wniosek jest niedopuszczalny; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.