Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139009

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2016 r.
V SA/Wa 887/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi i. Sp. z o.o. w G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2016 r. Nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2016 r. wezwano i. Sp. z o.o. z siedzibą w G. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł.

Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylił swoje wcześniejsze zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego wskazując, iż sprawa jest wolna od kosztów sądowych.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718; zwanej dalej: "p.p.s.a."), jeżeli rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Wskazać należy, iż Naczelny Sąd Administracyjny podjął w dniu 23 maja 2016 r. uchwałę o sygn. akt II GPS 2/15, zgodnie z którą, sprawy ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) należą do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e p.p.s.a., i w konsekwencji - na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e tej ustawy - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych (...).

Wobec powyższego, Przewodniczący Wydziału stwierdził, że powyższa uchwała znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie i zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylił zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

W tej sytuacji zauważyć należało, iż na skarżącej nie ciążą w niniejszej sprawie żadne koszty sądowe (z mocy art. 239 pkt 1 lit. e p.p.s.a.), co z kolei powoduje, że rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych stało się zbędne.

Z tych względów, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. art. 249a p.p.s.a., należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.