Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614600

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2014 r.
V SA/Wa 848/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. K. złożył w dniu 17 marca 2014 r. (data stempla pocztowego k. 5 akt sąd.) za pośrednictwem organu skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW).

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 8 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 16 kwietnia 2014 r., wezwał stronę skarżącą na podstawie § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 18 kwietnia 2014 r. - za pośrednictwem dorosłego domownika (matki) E. K., co zgodnie z art. 72 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) jest prawnie skuteczne, a więc wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z dniem 25 kwietnia 2014 r.

W tym czasie skarżący nie dokonał nakazanej przez Sąd czynności.

Z uwagi na zawarty w treści skargi wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący został wezwany o nadesłanie wypełnionego formularza "PPF" - w terminie 7 dni - pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Skarżący nie wykonał wezwania Sądu i wobec tego referendarz sądowy zarządzeniem z 10 czerwca 2014 r. pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. tekst jednolity) Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W terminie zakreślonym przez Sąd, nie został uiszczony wpis od skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.