Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139007

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2016 r.
V SA/Wa 847/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na postanowienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) lutego 2016 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 10 maja 2016 r. (potwierdzenie odbioru na k. 19 akt sądowych), mimo tego należna opłata sądowa nie została zapłacona.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.