Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894636

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2011 r.
V SA/Wa 845/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. z udziałem:

1) następców prawnych K. M.: E. M., A. M., M. M. i K. M.

2) uczestnika postępowania: T.

Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o stwierdzeniu usunięcia spod dozoru celnego towaru objętego procedurą tranzytu postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.