Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r.
V SA/Wa 809/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S.K.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego postanawia: zwrócić I. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 200 (dwieście) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu (...) marca 2016 r. pod poz. (...) tytułem zwrotu wpisu sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 9 marca 2016 r. I. (...) S.K.A. z siedzibą w W. (dalej jako: "skarżąca") wniosła skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego. Od skargi uiszczono wpis sądowy w wysokości 200 zł.

Postanowieniem z 3 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. skargę z uwagi na nieuzupełnienie w terminie jej braku formalnego (brak wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z tych względów, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.