Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2016 r.
V SA/Wa 800/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. R. i T. D. i M. N. "P." w przedmiocie niewykonania przez P. m. W. postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1294/13 oraz wniosku o ukaranie organu grzywną postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1294/13 wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) wydanej wobec skarżącego Stowarzyszenia w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa. Następnie wyrokiem z dnia 18 czerwca 2014 r. ww. Sąd oddalił skargę na tę decyzję. Stowarzyszenie wniosło od tego wyroku skargę kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wyrokiem z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt II GSK 2730/14.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. do WSA w Warszawie wpłynęła skarga Stowarzyszenia na niewykonanie postanowienia z dnia 5 lutego 2014 r. wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.").

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przedmiotowa skarga została złożona w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Z powołanego przepisu wynika zatem, że do uznania przez Sąd, że ww. skarga została złożona skutecznie konieczne jest, aby sprawa dotyczyła bezczynności po wyroku uwzględniającym skargę, wydanym na podstawie art. 149 p.p.s.a. i zobowiązującym organ do wydania w określonym terminie stosownego aktu lub dokonania czynności. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w niniejszej sprawie. Jak bowiem wskazano na wstępie Sąd wyrokiem z dnia 18 czerwca 2014 r. oddalił skargę Stowarzyszenia, a sprawa ta nie dotyczyła przewlekłości, czy też bezczynności organu, lecz decyzji wydanej w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa.

Poza tym z treści skargi wniesionej w niniejszej sprawie jednoznacznie wynika, że dotyczy ona postanowienia WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. o wstrzymaniu wykonania ww. decyzji.

Podsumowując wskazać należy, że art. 154 § 1 p.p.s.a. zawęża prawo do wniesienia skargi na niewykonanie orzeczenia wyłącznie do wyroków (nie obejmuje więc postanowień), a dodatkowe ograniczenie prawa do wniesienia takiej skargi polega na tym, że może ona dotyczyć wyłącznie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Jak wskazano powyżej skarga Stowarzyszenia na niewykonanie postanowienia WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1294/13, żadnego z tych wymogów nie spełnia. Wobec tego skargę tę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. - zgodnie z którym Sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne - postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.