Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lipca 2016 r.
V SA/Wa 777/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... stycznia 2016 r. nr... w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków finansowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

S. masy upadłości Spółki z o.o. B. G. P. O. i W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 4 marca 2016 r. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2016 r.

Pismem procesowym z dnia 13 czerwca 2016 r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Wobec skutecznego cofnięcia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż wydanie wyroku w sprawie stało się zbędne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.