Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763883

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 766/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L. J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. Z. (dalej: skarżący) złożył skargę na decyzję opisaną w komparycji postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwana dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zarządzeniem z dnia 17 września 2014 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni - przez nadesłanie pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i potwierdzającego umocowanie do sporządzenia i wniesienia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi w dniu 16 marca 2015 r. a termin do wykonania zarządzenia minął bezskutecznie w dniu 23 marca 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - przez podpisanie skargi (w tym celu sporządzono kopię skargi i dołączono ją do wezwania celem podpisania i odesłania z powrotem do Sądu).

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w trybie awizo z upływem dnia 12 maja 2015 r. Do dnia dzisiejszego skarżący nie wykonał przedmiotowego zarządzenia.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.