Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2790772

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2017 r.
V SA/Wa 738/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sędziowie WSA: Izabella Janson, Mirosława Pindelska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2017 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.