Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880442

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2012 r.
V SA/Wa 738/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie WSA: Izabella Janson (spr.), Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa T. (...) Sp. z o.o. w K. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.