Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 726/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: - Małgorzata Leśniewska - po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.S. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej postanawia: 1) przyznać skarżącemu M. S. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych; 2) ustanowić dla M.S. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego w wysokości 772,35 zł. Skarżący posiada budynek gospodarczy o powierzchni 50 m2 (z czego 32 m2 stanowią lokal mieszkalny) oraz 11,12 ha nieruchomości rolnej, która od 1990 r. nie jest użytkowana i nie przynosi dochodów. Do miesięcznych zobowiązań oraz stałych wydatków skarżący zaliczył koszty: opału, energii elektrycznej, wody, wyżywienia, leków, przejazdów i listów.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. W ocenie referendarza sądowego skarżący właśnie w takie sytuacji się znajduje. Jedynym źródłem utrzymania skarżącego jest świadczenie emerytalne w wysokości 772,35 zł netto miesięcznie. Skarżący nie posiada oszczędności, wartościowych przedmiotów, a jego majątek stanowi budynek gospodarczy o powierzchni 50 m2, w którym 32 m2 powierzchni zostały wydzielone pod lokal mieszkalny. Nieruchomość rolna jaką skarżący dysponuje nie jest od 1990 r. użytkowana. Natomiast biorąc pod uwagę aktualne ceny dóbr i usług nie sposób uznać, że skarżący jest w stanie poczynić oszczędności tak, aby możliwe było poniesienie przez niego kosztów sądowych oraz kosztów profesjonalnego pełnomocnika. Zdaniem referendarza sądowego, skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Dodatkowo zauważyć należy, że sytuacja majątkowa skarżącego oraz jego możliwości płatnicze były badane również w sprawach o sygn. akt V SA/Wa 1193/17, V SA/Wa 2799/16, IV SA/Wa 2883/17, w każdej z tych spraw skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.