Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139001

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2016 r.
V SA/Wa 711/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2016 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W wezwaniu tym wskazano, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona stronie skarżącej w dniu 14 kwietnia 2016 r. (k. 16 akt sądowych). Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął zatem 21 kwietnia 2016 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (k. 18 verte akt sądowych) wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż skarżąca nie uiściła w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, na podstawie ww. art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.