Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138999

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2016 r.
V SA/Wa 682/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. G. C. Sp. z o.o. z siedzibą w O. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 lutego 2016 r. F. G. C. Sp. z o.o. z siedzibą w O. M. (reprezentowana przez adwokata Ł. S. i adwokata J. D.) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w W. - skargę na decyzję tego organu z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. Do skargi został załączony (złożony na urzędowym formularzu PPPr) wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z 5 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z 7 kwietnia 2016 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec niezaskarżenia ww. orzeczenia z 5 maja 2016 r., przy piśmie Sądu z 2 czerwca 2016 r. przesłano pełnomocnikowi skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1080 zł (w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu ww. zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej 10 czerwca 2016 r. (vide zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 102 akt sądowych sprawy), a zatem termin do opłacenia skargi upływał 17 czerwca 2016 r.

Z notatki Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 czerwca 2016 r. wynika, że do dnia 27 czerwca 2016 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez Sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 (dalej zwanej p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie - jak już wyżej wskazano - termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi bezskutecznie upłynął 17 czerwca 2016 r. Nieuiszczenie wpisu od skargi skutkuje - stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzuceniem skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.