V SA/Wa 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088554

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2020 r. V SA/Wa 678/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł skargę na rozstrzygnięcie opisane w komparycji niniejszego postanowienia wnosząc o jego uchylenie w całości i przywrócenie wniosku do ponownej weryfikacji.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.). Wyjaśnił, iż pismem z (...) marca 2020 r. znak: (...) poinformował skarżącego o przywróceniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej do ponownej weryfikacji. Organ podkreślił, że zakwalifikowanie wniosku do ponownej weryfikacji jest w swych skutkach tożsame z uchyleniem aktu rozstrzygającego o odmowie przyznania pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż opisane w pkt 1 i 2 powołanego wyżej przepisu.

W niniejszej sprawie organ poinformował o przywróceniu wniosku skarżącego, o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych, do ponownego rozpatrzenia.

W tej sytuacji zasadnym było umorzenie postępowania, gdyż jak wynika z treści skargi żądanie dotyczyło uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W tym stanie rzeczy postępowanie sądowe wywołane wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie o odmowie przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych stało się bezprzedmiotowe.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.