Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1564707

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.
V SA/Wa 672/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sędziowie WSA: Joanna Zabłocka (spr.), Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia... stycznia 2014 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi z 14 lutego 2014 r. (data nadania) wniesionej do WSA w Warszawie przez M. W. następcę prawnego beneficjenta K. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą... (zwaną dalej stroną, skarżącą, wnioskodawczynią) jest postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z... stycznia 2014 r. nr... stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr..z dnia... grudnia 2013 r. zobowiązującej stronę do zwrotu kwoty... zł łącznie z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

Przedmiotowe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Minister Administracji i Cyfryzacji decyzją z dnia... grudnia 2013 r. o wskazanym wyżej numerze zobowiązał stronę do zwrotu wymienionej kwoty. W decyzji tej strona została pouczona o przysługującym jej na podstawie art. 207 ust. 12 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 129 § 1 i 2 k.p.a. prawie do wniesienia odwołania (za pośrednictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji) do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie w dniu 13 grudnia 2013 r.

Odwołanie od decyzji z dnia... grudnia 2013 r. zostało nadane w placówce pocztowej w dniu 30 grudnia 2013 r. Odwołująca się strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, stwierdzenie jej nieważności i umorzenie postępowania w sprawie.

Minister Infrastruktury i Rozwoju postanowieniem z... stycznia 2014 r. o wskazanym wyżej numerze stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu organ odwoławczy powołał się na art. 129 § 2, 134 oraz 58 k.p.a. i wskazał, że wraz z odwołaniem nie złożono wniosku o przywrócenie terminu.

Na powyższe rozstrzygnięcie strona złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W skardze przedstawiono zarzuty dotyczące decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia... grudnia 2013 r. oraz zarzucono Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju nieodniesienie się do kwestii nieważności postępowania.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Natomiast, w myśl art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1)

uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2)

stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

3)

stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach.

Z wymienionych przepisów wynika, iż sąd bada legalność zaskarżonego aktu administracyjnego pod kątem zgodności z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał, iż skarga jako bezzasadna podlega oddaleniu.

Skarżąca otrzymała decyzję organu pierwszej instancji w dniu 13 grudnia 2013 r., co nie zostało zakwestionowane w toku postępowania (korespondencję skierowano na adres wskazany przez stronę w piśmie z dnia 11 marca 2013 r. informującym o śmierci beneficjenta, a odbiór decyzji pokwitowała A.S.). Pismo stanowiące odwołanie zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. Strona nie dochowała zatem ustawowego terminu, który upływał w dniu 27 grudnia 2013 r.

Jak trafnie zauważył organ drugiej instancji, strona wraz z odwołaniem nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu. Słusznie zatem organ stwierdził uchybienie tegoż terminu. Konsekwentnie i wbrew zawartym w skardze twierdzeniom strony organ nie mógł rozpoznać odwołania merytorycznie, ponieważ zostało ono złożone po terminie. Ponadto, ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie podlega wniosek o stwierdzenie nieważności i postępowanie prowadzone w jego sprawie, ponieważ przedmiotem tej sprawy sądowoadministracyjnej jest ocena postanowienia wydanego w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu. Prawidłowo także w tym kontekście organ drugiej instancji w odpowiedzi na skargę przytoczył pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym rozpoznając skargę na postanowienie wydane w trybie art. 134 k.p.a. sąd wojewódzki nie może badać legalności rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji (wyrok NSA z dnia 24 marca 2011 r., I OSK 1651/10).

Sąd stwierdza, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sąd nie dopatrzył się ponadto naruszenia przez organ przepisów postępowania, które zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. powinno prowadzić do uwzględnienia skargi.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.