V SA/Wa 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3173965

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 r. V SA/Wa 647/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Zwolenik (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Blankiewicz-Wóltańska, Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2020 r. sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w części w ramach "Programu dla szkół" oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi (...) Sp. z o.o. w K. (dalej: "Skarżąca", "Strona", "Spółka") jest decyzja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w W. (dalej: "Dyrektor Generalny KOWR", "organ odwoławczy") z (...) lutego 2020 r. Nr (...)0., utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w K. (dalej: "Dyrektor OT KOWR", "organ I instancji") z (...) grudnia 2019 r. nr (...), o przyznaniu pomocy w części w ramach "Programu dla Szkół".

Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym.

W dniu 10 stycznia 2019 r. Skarżąca zwróciła się do OT KOWR w K. z wnioskiem (datowanym 3 grudnia 2018 r.) o przyznanie pomocy z tytułu udostępniania dzieciom w szkołach podstawowych mleka i przetworów mlecznych w ramach "Programu dla szkół", na łączną kwotę (...) zł. Wniosek dotyczył pierwszych 6 tygodni udostępniania I semestru roku szkolnego 2018/2019. Z uwagi na braki formalne, po bezskutecznym wezwaniu Strony do ich uzupełnienia, Dyrektor OT KOWR pozostawił powyższy wniosek bez rozpoznania.

W dniu 13 września 2019 r. Spółka złożyła kolejny wniosek (datowany 21 sierpnia 2019 r.) na łączną kwotę (...) zł. Wniosek dotyczył rozliczenia pierwszych 12 tygodni udostępniania mleka i przetworów mlecznych dostarczonych dzieciom w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W dniu... grudnia 2019 r. Dyrektor OT KOWR w K. wydał decyzję o wskazanym powyżej numerze, w której - na podstawie art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz.Urz.UE.L 5 z 10.1.2017, str. 1 z późn. zm.), dalej: "rozporządzenie wykonawcze" - dokonał redukcji wnioskowanej kwoty i przyznał pomoc w wysokości (...) zł. Jednocześnie odmówił przyznania pomocy w kwocie (...) zł.

Spółka złożyła odwołanie od powyższej decyzji w którym podniosła m.in., że wniosek o przyznanie pomocy składała już w styczniu 2019 r. Nieprawdą jest zatem, że wniosek złożony został z trzymiesięcznym opóźnieniem.

Decyzją z (...) lutego 2020 r. o wskazanym powyżej numerze, Dyrektor Generalny KOWR utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie Dyrektora OT KOWR. Organ odwoławczy wyjaśnił, że stosownie do art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą, lub, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących monitorowania, oceny i promocji, od daty dostarczenia materiału lub usługi. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, o mniej niż 60 dni kalendarzowych, pomoc zostaje wypłacona, ale w wysokości zmniejszonej w następujący sposób:

a) o 5%, jeżeli termin został przekroczony o 1-30 dni kalendarzowych;

b) o 10%, jeżeli termin został przekroczony o 31-60 dni kalendarzowych.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni kalendarzowych, pomoc zmniejsza się dalej o 1% za każdy dodatkowy dzień, obliczany w stosunku do pozostałej ilości.

Organ podkreślił, że z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że dostawy mleka i przetworów mlecznych zakończyły się 23 stycznia 2019 r. zatem ostatnim dniem, w którym należało złożyć poprawny wniosek był 28 kwietnia 2019 r. Wobec powyższego, wniosek z 13 września 2019 r. (nr (...), datowany 21 sierpnia 2019 r.) złożony został 138 dni po terminie, co uzasadniało redukcję wnioskowanej kwoty. Jednocześnie zaznaczono, że wnioski o pomoc nr (...) (datowany 3 grudnia 2018 r.) i nr (...) (datowany 21 sierpnia 2019 r.), dotyczą dwóch różnych okresów udostępniania. Wniosek nr (...) został złożony po 6 tygodniach udostępniania produktów mlecznych, zaś wniosek nr (...) - dotyczy 12 tygodni udostępniania. W związku z powyższym, argumentacja Strony odnośnie uznania wniosku z 13 września 2019 r. za złożony w terminie nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z tym, że przedmiotowy wniosek o pomoc był złożony 138 dni po terminie dokonano redukcji wnioskowanej kwoty. Przysługująca kwota pomocy została obliczona w następujący sposób:

(...) zł x 10% redukcji z tytułu przekroczenia terminu o 31-60 dni kalendarzowych (od 29 kwietnia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.), tj. (...) zł,

(...) zł (kwota po 10% redukcji) x 1% za każdy następny dzień zwłoki (od 28 czerwca 2019 r. do 13 września 2019 r.), tj. (...) zł.

Mając na uwadze powyższe, ustalając kwotę przysługującej Stronie pomocy, zastosowano redukcję w kwocie (...) zł z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o pomoc, wskazując przy tym sposób i podstawy prawne wyliczenia redukcji.

Spółka nie zgodziła się z powyższą decyzją i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze Spółka zarzuciła, że nieprawidłowym było wezwanie do uzupełnienia braków pierwotnie złożonego wniosku, a następnie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W ocenie Skarżącej organ naruszył art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej: "k.p.a." bowiem nie informował Strony o powodach, dla których stawia przed Stroną określone żądania (np. złożenie wniosku na formularzu albo żądanie uzupełnienia formularza o informacje, które są w nim wielokrotnie powtarzane). W cenie Spółki naruszony został także art. 35 § 2 k.p.a., ponieważ wezwanie dotyczyło danych, które były w posiadaniu organu, zatem nie było podstaw, aby żądać tych informacji od wnioskodawcy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 z późn. zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące do jego wydania nie jest obciążone wadami uzasadniającymi wyeliminowanie tego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego. Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną.

Przedmiot kontroli Sądu w niniejszej sprawie stanowi decyzja Dyrektora Generalnego KOWR z (...) lutego 2020 r. o numerze wskazanym wyżej, utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora OT KOWR z (...) grudnia 2019 r. o numerze wskazanym wyżej, o przyznaniu pomocy w części w ramach "Programu dla Szkół".

Skarga nie jest zasadna bowiem kwestionowłowe zasady i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań wana nią decyzja nie narusza prawa.

Na wstępie należy wyjaśnić, że szczegó ramach programu dla szkół reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r. poz. 1468 z późn. zm.), dalej: "rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r.", wydane na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945).

Z akt sprawy wynika, że ostatnim dniem, w którym Skarżąca powinna złożyć poprawny wniosek, aby otrzymać pomoc w ramach "Programu dla Szkół" w pełnej wysokości był dzień 28 kwietnia 2019 r. Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Szkoły Podstawowej nr (...) w S. zakończyły się bowiem w dniu 23 stycznia 2019 r., a zatem bieg terminu na złożenie wniosku o pomoc rozpoczął się 28 stycznia 2019 r. (pierwszy dzień następujący po tygodniu, w którym zakończono dostawy).

Natomiast Skarżąca skutecznie złożyła wniosek z dnia 21 sierpnia 2019 r. o pomoc w ramach "Programu dla Szkół", w dniu 13 września 2019 r., tj. 138 dni po terminie.

Zgodnie z § 10 ust. 1 powołanego rozporządzenia, wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie pierwszych sześciu i dwunastu albo dwunastu tygodni udostępniania w danym semestrze:

1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;

2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust.

1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

Jak wynika z art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego, wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą, lub, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy dotyczących monitorowania, oceny i promocji, od daty dostarczenia materiału lub usługi.

W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, o mniej niż 60 dni kalendarzowych, pomoc zostaje wypłacona, ale w wysokości zmniejszonej w następujący sposób:

a) o 5%, jeżeli termin został przekroczony o 1-30 dni kalendarzowych;

b) o 10%, jeżeli termin został przekroczony o 31-60 dni kalendarzowych.

Jeżeli termin został przekroczony o ponad 60 dni kalendarzowych, pomoc zmniejsza się dalej o 1% za każdy dodatkowy dzień, obliczany w stosunku do pozostałej ilości (art. 4 ust. 5 ww. rozporządzenia wykonawczego).

Wobec powyższego, zdaniem Sądu, ustalając kwotę pomocy w ramach "Programu dla Szkół", organ właściwie zastosował redukcję w kwocie (...) zł z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o pomoc, wskazując przy tym sposób i podstawy prawne obliczenia redukcji.

Odnosząc się do zawartych w skardze zarzutów dotyczących naruszenia art. 35 § 2 k.p.a. poprzez pozostawienie wniosku o pomoc z dnia 3 grudnia 2018 r., data wpływu do organu 10 stycznia 2019 r., bez rozpoznania Sąd stwierdził, że nie znajdują one uzasadnienia.

W aktach sprawy znajduje się wezwanie z dnia 4 lutego 2019 r. do uzupełnienia braków w ww. wniosku o pomoc, w którym organ wskazał wymagany zakres uzupełnień, a także wyznaczył siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków liczony od dnia doręczenia wezwania.

W wezwaniu Skarżąca została pouczona również o skutkach nieuzupełnienia braków wniosku we wskazanym terminie, tj. pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Skarżąca nie uzupełniła braków wniosku.

Zważywszy na określone we wskazanych wyżej przepisach wymagania dotyczące zawartości wniosku o pomoc, wniosek i załączniki muszą być kompletne i prawidłowo wypełnione przez Wnioskodawcę.

Ponadto, ubiegając się o wsparcie finansowe ze środków publicznych, Skarżąca była zobowiązana do dochowania należytej staranności w uzyskaniu i przedłożeniu właściwych dokumentów niezbędnych do oceny spełniania kryteriów przyznania pomocy, ponosząc odpowiedzialność za ich poprawność oraz terminowość, zgodnie z określonymi wymaganiami.

Sąd podkreśla również, że składając wniosek o pomoc Skarżąca zobowiązała się do zapoznania i przestrzegania warunków udziału w "Programie dla szkół" oraz innych przepisów UE i krajowych obowiązujących w poszczególnych latach szkolnych.

Wobec powyższego, Sąd nie stwierdził żadnego naruszenia przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie. W niniejszej sprawie organy podjęły wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

Sąd nie stwierdził ponadto naruszenia wskazywanego w skardze art. 11 k.p.a. Istota zasady przekonywania (art. 11 k.p.a.) sprowadza się w praktyce do prawidłowego i wyczerpującego uzasadniania decyzji i postanowień (por.m.in. wyrok NSA z 26 czerwca 2010 r. sygn. akt I OSK 124/10). Zdaniem Sądu uzasadnienia obydwu wydanych w sprawie decyzji administracyjnych są wyczerpujące i odpowiadają wymaganiom stawianym przez art. 107 § 3 k.p.a.

Z tych względów, w oparciu o art. 151 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.