V SA/Wa 612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3091344

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2020 r. V SA/Wa 612/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-Sędzia WSA Michał Sowiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia (...) stycznia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 lutego 2020 r. (data nadania) E. K. (dalej: "Skarżąca" lub "Strona") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjego w Warszawie na opisane w komparycji niniejszego orzeczenia postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału V z 18 marca 2020 r. Skarżąca została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi, poprzez wskazanie numeru PESEL. Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca nie odpowiedziała na wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna spełniać określone wymagania. W związku z nowelizacją art. 46 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej "p.p.s.a." pierwsze pismo wnoszone do sądu administracyjnego po 30 maja 2019 r. powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo będącej osobą fizyczną, a więc również Skarżąca składając skargę do tut. Sądu w dniu 29 lutego 2020 r. obowiązana była wskazać w swój numer PESEL. Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi, tj. podania numeru PESEL zostało wysłane na adres wskazany w skardze. Strona nie odpowiedziała na wezwanie, tj. nie nadesłała pisma, w którym wskazałaby nr PESEL.

Zaznaczyć przy tym należy, że do Sądu nie zostało zwrócone zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki zawierającej wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi. W celu ustalenia, czy przesyłka została doręczona przez właściwy urząd pocztowy adresatowi, Sąd złożył reklamację przesyłki o nr (...) do właściwego operatora pocztowego. Reklamacja została uznana za nieuzasadnioną, o czym Poczta Polska S.A. w Warszawie poinformowała tut. Sąd pismem z 8 lipca 2020 r. Do pisma załączono duplikat zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowej przesyłki. Został on sporządzony z urzędu przez pracownika poczty. Stwierdzono w nim, że przesyłka o nr (...) została doręczona 29 maja 2020 r. Odbiór przesyłki kwitował J. M. Potwierdzenie odbioru przesyłki o nr (...) w dniu 29 maja 2020 r. potwierdza również funkcja: "śledzenie przesyłek" pozwalająca sprawdzić status przesyłki na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. w Warszawie. Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, że wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało doręczone 29 maja 2020 r. Termin do wykonania wezwania upłynął 5 czerwca 2020 r. (piątek). Mimo wezwania brak formalny skargi nie został uzupełniony do dnia wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W tej sytuacji Sąd był zobowiązany odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.