Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 596/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej: E. P. kwotę 100 zł (słownie "sto" złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 12 marca 2018 r. pod pozycją 7114.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lutego 2018 r. P. podjęło uchwałę Nr (...) w sprawie utrzymania w mocy uchwały O. w W. Nr (...) z dnia (...) listopada 2017 r. przedstawiającej stanowisko wierzyciela w zakresie zarzutów zobowiązanego (...) E. P.-P. dotyczących egzekucji administracyjnej zaległych składek członkowskich.

Na uchwałę z (...) lutego 2018 r. E. P.-P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: dalej: "p.p.s.a.", kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Przedmiotem skargi w rozpoznawanej sprawie jest uchwała podjęta w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutu zgłoszonego przez dłużnika w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Na podstawie art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie stanowiska wierzyciela zostało wyłączone spod kontroli sądowoadministracyjnej.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy, dlatego w pkt 2 sentencji postanowienia orzeczono o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.