Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1609921

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2013 r.
V SA/Wa 584/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sędziowie WSA: Izabella Janson (spr.), Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 r. sprawy ze skargi (...)- Firma Handlowa "(...) na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej; oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem zarejestrowanym w dniu (...) grudnia 2011 r. (...) Firma Handlowa "(...) z (...) wystąpiła do Dyrektora Izby Celnej w (...) o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) dla towaru opisanego jako sztuczna gałązka drzewa iglastego. Strona wnioskowała o zaklasyfikowanie przedmiotowego towaru do kodu CN 9505 10 90, obejmującego artykuły bożonarodzeniowe z pozostałych materiałów.

Dyrektor Izby Celnej w (...) decyzją z dnia (...) września 2012 r. nr (...) dokonał klasyfikacji towaru o nazwie sztuczna gałązka drzewa iglastego do kodu CN 6702 10 00 obejmującego kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części, artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców, z tworzyw sztucznych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że klasyfikacja taryfowa towaru jest zgodna z postanowieniami reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, brzmieniem opozycji 6702, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 6702 10 00 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej. Klasyfikacja została ustalona również w oparciu o rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz. Urz. L 166 z dnia 27 czerwca 2012 r.).

Od tej decyzji strona odwołała się pismem z dnia 10 października 2012 r. Zaskarżonej decyzji strona zarzuciła:

1.

nieprawidłowe zastosowanie wobec klasyfikowanego towaru pozycji CN 6702 10 00 oraz błędną interpretację uwag wyjaśniających do pozycji CN 9505;

2.

naruszenie art. 122, 180 § 1, 187 191, 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez niedostateczne wyjaśnienie sprawy, a przede wszystkim niewyjaśnienie, czy przedmiotowy produkt ma wartość dekoracyjną i czy został wyłącznie zaprojektowany, wyprodukowany i jest rozpoznawalny jako artykuł świąteczny.

Strona wniosła o:

1.

uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zaklasyfikowanie przedmiotowego towaru w obrębie pozycji CN 9505 zgodnie z wnioskiem strony;

2.

zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi strony na rozporządzenie Komisji (UE) nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

W uzasadnieniu odwołania strona powołała się na wiążące informacje taryfowe wydane przez niemiecką administrację celną. Zdaniem strony gałązka drzewa iglastego sama w sobie jako imitacja rośliny jest symbolem Bożego Narodzenia i obiektywnie jest rozpoznawalna jako artykuł świąteczny w tym okresie. Tym samym sporny towar posiada wszelkie cechy artykułu świątecznego.

Decyzją z dnia (...) grudnia 2012 r. (...) Szef Służby Celnej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Podkreślił, że klasyfikacja sztucznej gałązki ostrokrzewu została dokonana w oparciu o:

1. Wspólną Taryfę Celną (załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).

2. Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego, które są wydawane w językach angielskim i francuskim i uaktualniane przez Radę Współpracy Celnej (CCC), znaną od 1994 r. jako Światowa Organizacja Celna (WCO).

3. Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej, będące efektem pracy Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego, przyjmowane przez Komisję Europejską na mocy art. 9, ust. 1 pkt a oraz art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 265887.

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 166 z dnia 27 czerwca 2012 r.).

Szef Służby Celnej po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów stwierdził, że przedmiotem wiążącej informacji taryfowej jest towar o nazwie sztuczna gałązka drzewa iglastego, wykonany z tworzywa sztucznego i drutu. Wykorzystywana jest jako artykuł dekoracyjny.

Dyrektor Izby Celnej w (...) towar ten zaklasyfikował do kodu CN 6702 10 00 obejmującego kwiaty sztuczne, liście i owoce, ich części.

W polu 9 wiążącej informacji taryfowej (...) z dnia (...) września 2012 r. zatytułowanym "Uzasadnienie klasyfikacji towaru", organ I instancji podał: "Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1 i 6 reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 6702, obejmującej kwiaty sztuczne, liście i owoce, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 6702 10 00 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej. Klasyfikacja ustalona również w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii "L" nr 166 z dnia 27 czerwca 2012 r. Gałązki nie należy uważać za artykuł świąteczny objęty pozycją 9505, ponieważ nie jest on wyłącznie zaprojektowany, wyprodukowany i rozpoznawalny jako artykuł świąteczny. Nie zawiera on żadnych odcisków, ornamentów, symboli lub napisów".

Organ podkreślił, że pozycja 9505 nie obejmuje artykułów, które zawierają wzór świąteczny, dekoracje, symbole lub motywy i posiadają funkcję użytkową, na przykład zastawę stołową, naczynia kuchenne, artykuły toaletowe, dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe, odzież, bieliznę pościelową, bieliznę do celów toaletowych lub kuchennych.

W myśl komentarza do pozycji 9505, zawartego w "Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich" produkty, aby były klasyfikowane jako artykuły świąteczne, muszą mieć wartość dekoracyjną (wzór i zdobienia) i być wyłącznie zaprojektowane, wyprodukowane i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy) przeznaczone są do użytku podczas określonego święta.

Szef Służby Celnej zauważył, że zgodnie z komentarzem do pozycji 9505 produkty, aby były klasyfikowane jako artykuły świąteczne, muszą jednocześnie mieć wartość dekoracyjną i być wyłącznie zaprojektowane, wyprodukowane i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Gdyby faktycznie cecha świąteczności odnosiła się tylko do drugiego warunku, wówczas to zdanie miałoby następujące brzmienie: "produkty, aby były klasyfikowane jako artykuły świąteczne, musza mieć wartość dekoracyjną (wzór i zdobienia) lub być zaprojektowane, wyprodukowane i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne".

Szef Służby Celnej podzielił pogląd, że gałązka drzewa iglastego nie posiada cech, które przemawiają za tym, że ma on świąteczny (bożonarodzeniowy) charakter. Podzielił również pogląd, że sztuczna gałązka drzewa iglastego ma wartość dekoracyjną a nie użytkową.

Artykuły dekoracyjne, takie jak sztuczne kwiaty oraz ich części, które głównie wykorzystywane są do dekoracji, na przykład w domach lub kościołach, objęte są pozycją 6702. Artykuły pełniąc funkcje użytkowe są wykluczone z pozycji 9505, nawet jeżeli posiadają wzór lub zdobienie właściwe dla określonego święta.

Organ odwoławczy przypomniał, iż z wyjaśnienia strony wynika, że zamówienia na wyprodukowanie sztucznej gałązki drzewa iglastego, import i wprowadzanie do obrotu następuje jedynie w okresie 2 - 4 miesięcy poprzedzających świąteczną sprzedaż detaliczną. Nie oznacza to jednak, że z tego powodu sporny towar musi mieć charakter artykułu bożonarodzeniowego.

W myśl komentarza do działu 67, zawartego w "Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów", pozycja 6702 obejmuje:

1. Sztuczne kwiaty, liście i owoce w postaci przypominającej produkty naturalne, wykonane przez połączenie różnych części (przez połączenie, sklejenie, wkładanie jednych w drugie lub w podobny sposób). Kategoria ta obejmuje również sztuczne kwiaty itp., umownie przedstawiające kwiaty, liście lub owoce.

2. Części kwiatów sztucznych, liści lub owoców (np. słupki, pręciki, zalążnie, płatki, kielichy kwiatowe, liście i łodygi).

3. Artykuły wykonane z kwiatów sztucznych, liści lub owoców (np. bukiety, girlandy, wieńce, rośliny) i pozostałe produkty przeznaczone do stosowania jako ozdoby lub dekoracje, wykonane przez połączenie kwiatów sztucznych, liści lub owoców.

Niniejsza pozycja obejmuje sztuczne kwiaty, liście lub owoce przymocowane szpilką lub innym drobnym elementem mocującym.

Artykuły objęte pozycją 6702 wykorzystywane są głównie do dekoracji (na przykład w domach lub kościołach) lub jako dekoracje kapeluszy, strojów itp.

Zdaniem organu II instancji sztuczna gałązka drzewa iglastego w rozumieniu Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej stanowi sztuczną gałązkę objętą pozycją 6702. Klasyfikacja gałązki drzewa iglastego do pozycji 6702 zgodna jest z postanowieniami reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmieniem tej pozycji (kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców).

W odwołaniu z dnia 10 października 2012 r. strona powołała się na wiążące informacje taryfowe wydane przez niemiecką administrację celną, które zdaniem strony potwierdzają odmienności tradycji świątecznych oraz różnorodność symboli związanych ze świętami.

Szef Służby Celnej podkreślił, że niemiecka administracja celna do pozycji 9505 zaklasyfikowała jednak towary, które mają charakter artykułów bożonarodzeniowych. Oznacza to, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych działających w obrębie Unii Europejskiej.

Podniósł, że sformułowana w art. 122 Ordynacji zasada dochodzenia prawdy obiektywnej stanowi, że w toku postępowania organy celne podejmują niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i zgromadzenia materiału dowodowego zgodnie z zasadą zupełności postępowania dowodowego określoną w art. 187 § 1. Zasady wyrażone w art. 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej formułują obowiązek spoczywający na organie w toku postępowania wyjaśniającego, dotyczący zebrania i rozpatrzenia pełnego materiału dowodowego, służącego poszukiwaniu prawdy materialnej. Ciężar dowodu z mocy tych artykułów spoczywa na organie administracyjnym i jeżeli strona przedłoży niepełny materiał dowodowy, organ ma obowiązek z własnej inicjatywy go uzupełnić, aż do uzyskania pewności, co do istnienia określonego stanu faktycznego i prawnego.

Sytuacja taka nie istniała w tym konkretnym przypadku, gdyż otrzymane informacje o towarze wraz z wnioskiem pozwoliły w sposób niebudzący wątpliwości ustalić tożsamość towaru oraz zaklasyfikować go do właściwej pozycji Taryfy, zgodnie z regułami 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

Szef Służby Celnej wyjaśnił, że rozporządzenia Komisji (UE) dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej wydawane są w celu zapewnienia jednolitości stosowania Nomenklatury scalonej, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, oraz że Komisja rozporządzeniem wykonawczym nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. do kodu CN 6702 90 00 zaklasyfikowała stroik składający się ze sztucznych kwiatów (poinsencji), liści i owoców (gałązki drzew iglastych i jagody), wykonany z materiału włókienniczego pokrytego brokatem, tworzywa sztucznego i metalowego drutu. Produkt ten przeznaczony jest do dekoracji świecy. Klasyfikację wyznaczono przez reguły 1 i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 6702 i 6702 90 00.

Zgodnie z tym rozporządzeniem przedmiotowego stroika nie należy uważać za artykuł świąteczny objęty pozycją 9505, ponieważ nie jest on wyłącznie zaprojektowany jako artykuł świąteczny. Nie zawiera on żadnych odcisków, ornamentów, symboli lub napisów i w związku z tym nie jest przeznaczony do użytku podczas określonego święta. Wyklucza się zatem jego klasyfikację do pozycji 9505 jako artykułu świątecznego. Należy go klasyfikować do kodu CN 6702 10 00 jako artykuł wykonany ze sztucznych kwiatów, liści i owoców oraz z pozostałych materiałów.

Zdaniem organu, ze względu na fakt że Komisja Europejska kwiatu poinsecji, liści i owoców (gałązki drzew iglastych i jagody) nie uznała za artykuły bożonarodzeniowe, gałązka drzewa iglastego również nie jest artykułem bożonarodzeniowym w rozumieniu pozycji 9505.

Decyzję organu odwoławczego zaskarżyła Firma Handlowa (...) zarzucając jej:

1.

rażące naruszenie norm, postępowania, w szczególności art. 122, 180 § 1, 187 § 1, 191, 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie wybiórczych ustaleń i nie wzięcie pod uwagę materiału dowodowego przedstawionego przez stronę oraz naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów;

2.

rażące naruszenie przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej poprzez błędne zastosowanie towaru do kodu CN 6702 90 00 00;

3.

rażące naruszenie art. 170 p.p.s.a. poprzez nie wzięcie pod uwagę argumentacji zawartej w wyrokach NSA o sygn. akt: I GSK 533/09, 539/09, 471/09, 538/09, 542/09, 543/09, 541/09, 467/09, 466/09, 532/09 i 529/09;

4.

rażące naruszenie art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o:

1.

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem art. 201 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej poprzez brak daty jej wydania, ewentualnie;

2.

uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji;

3.

zasądzenie kosztów postępowania sądowego w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie jest zasadna.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie jest klasyfikacja taryfowa produktu o nazwie handlowej "gałązka drzewa iglastego", którą wykonano z tworzywa sztucznego i drutu.

Organy celne wiążącą informacją taryfową zaklasyfikowały przedmiotowy towar do kodu CN 6702 10 00 Wspólnej Taryfy Celnej, w oparciu o: regułę 1 i 6 ORINS, brzmienie pozycji 6702, obejmującej kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części, a także w oparciu o brzmienie podpozycji 6702 10 00 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej. Zdaniem zaś Skarżącego towar ten powinien być zaklasyfikowany do kodu CN 9505 10 90 obejmującego artykuły bożonarodzeniowe.

Przed odniesieniem się do meritum sprawy, Sąd podkreśla, iż do każdego importowanego towaru przypisany jest jeden odpowiedni kod Taryfy Celnej z przyporządkowaną do niego stawką celną, co oznacza, że sprowadzany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Wspólna Taryfa Celna, wprowadzona w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r., została oparta o nazewnictwo i zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury.

Klasyfikacji taryfowej towarów dokonuje się na podstawie: Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS); uwag do sekcji i działów do Taryfy, które decydują o tym, jak należy klasyfikować poszczególne towary; ustaleń dotyczących praktyki klasyfikacyjnej takich towarów w krajach Unii Europejskiej oraz dostępnych danych dotyczących danego produktu.

W celu ustalenia prawidłowego kodu należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Najważniejszą z nich jest reguła 1., która informuje, że do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działów i dopiero wówczas, gdy jest to niemożliwe, należy, przy zachowaniu kolejności - o ile jest to możliwe korzystać z następnych reguł, od 2. do 6., a następnie z Not Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, wydanych i uaktualnianych przez Światową Organizację Celną w Brukseli.

W ocenie Sądu, dokonując klasyfikacji taryfowej przedmiotowego towaru organy celne prawidłowo zastosowały regułę 1. ORINS, zgodnie z którą dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów i dopiero wówczas, gdy jest to niemożliwe, należy, przy zachowaniu kolejności - o ile jest to możliwe, korzystać z następnych reguł od 2. do 6., a następnie z Not Wyjaśniających. Oznacza to, że opis pozycji i uwagi do sekcji lub działów posiadają pierwszeństwo przy klasyfikacji towaru, inaczej mówiąc dopiero w sytuacji, kiedy nie jest możliwe sklasyfikowanie towaru według wskazanych kryteriów, mogą mieć zastosowanie pozostałe reguły interpretacyjne.

Zgodnie z brzmieniem pozycji 6702, pozycja ta obejmuje - Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców.

W myśl komentarza do działu 67, zawartego w "Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów", pozycja 6702 obejmuje:

1) Kwiaty sztuczne, liście i owoce w postaci przypominającej produkty naturalne, wykonane przez połączenie różnych części (przez połączenie, sklejenie, wkładanie jednych w drugie lub w podobny sposób). Kategoria ta obejmuje również sztuczne kwiaty itp. Umownie przedstawiające kwiaty, liście lub owoce.

2) Części kwiatów sztucznych, liści lub owoców (na przykład słupki, pręciki, zalążnie, płatki, kielichy kwiatowe, liście i łodygi).

3) Artykuły wykonane z kwiatów sztucznych, liści lub owoców (na przykład bukiety, girlandy, wieńce, rośliny) i pozostałe artykuły przeznaczone do stosowania jako ozdoby lub dekoracje, wykonane przez połączenie kwiatów sztucznych, liści lub owoców.

Niniejsza pozycja obejmuje sztuczne kwiaty, liście lub owoce przymocowane szpilką lub innym drobnym elementem mocującym. Artykuły objęte pozycją 6702 wykorzystywane są głównie do dekoracji (na przykład w domach lub kościołach) lub jako dekoracje kapeluszy, strojów itp. Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych poniżej, towary te mogą być z materiałów włókienniczych, filcu, papieru, tworzyw sztucznych, gumy, skóry wyprawionej, folii metalowej, piór, muszli lub innych materiałów pochodzenia zwierzęcego (np. sztuczne liście z ssaków morskich, specjalnie preparowanych i barwionych, składających się z miękkich pozostałości ciał meduz lub mszywiołów) itp. Wszystkie artykuły klasyfikowane są do niniejszej pozycji niezależnie od stopnia ich wykończenia, pod warunkiem, że spełniają one wymogi zawarte w poprzednich punktach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

a) Naturalnych kwiatów i liści objętych pozycją 0603 lub 0604 (np. barwionych, srebrzonych lub złoconych).

b) Motywów kwiatowych z koronki, haftu lub innych tekstyliów, które chociaż mogą być wykorzystane jako ozdoby odzieży, to są wykonane jako sztuczne kwiaty (np. przez połączenie różnych części (płatków, pręcików, łodyg itp.), przez połączenie drutem, tekstyliami, papierem, gumą itp. lub przez sklejenie lub w podobny sposób) (sekcja XI).

c) Nakryć głowy ze sztucznych kwiatów lub liści (dział 65).

d) Artykułów ze szkła.

e) Sztucznych kwiatów, liści lub owoców, z ceramiki, kamienia, metalu, drewna itp., otrzymanych w jednym kawałku przez formowanie, kucie, rzeźbienie, tłoczenie lub w innym procesie, lub składających się z części połączonych ze sobą w inny sposób niż przez wiązanie, klejenie, wkładanie jednej w drugą lub w inny podobny sposób.

f) Drutu zwyczajnie pociętego do długości i pokrytego tekstyliami, papierem itp. przeznaczonego do wyrobu łodyg sztucznych kwiatów itp. (sekcja XV).

g) Artykułów łatwo rozpoznawalnych jako zabawki lub artykuły karnawałowe (dział 95).

Biorąc pod uwagę brzmienie tej pozycji oraz wyżej przedstawioną treść komentarza, Sąd uznał, że organy celne zasadnie zaklasyfikowały przedmiotowy towar do pozycji 6702.

W ocenie Sądu - w sytuacji gdy towar występuje w Taryfie celnej i jest klasyfikowany do konkretnego kodu CN, jego inna klasyfikacja wynikająca np. z zastosowania jest niemożliwa.

Odnosząc się do wnioskowanego przez Skarżącego dla przedmiotowego towaru kodu CN 9505 10 90, Sąd zauważa, iż zgodnie z komentarzem do działu 95, zawartym w "Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów", pozycja 9505 obejmuje artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, które ze względu na ich przeznaczenie są zazwyczaj wykonane z materiałów nietrwałych. Obejmują one:

1) Świąteczne dekoracje używane do dekorowania sal, stołów itp. (takie jak girlandy, lampiony itp.); artykuły dekoracyjne na choinki (lameta, kolorowe bombki, zwierzęta i inne figurki itp.); dekoracje ciast, które są tradycyjnie związane z poszczególnymi świętami (np. zwierzęta, flagi).

2) Artykuły tradycyjnie używane w Święta Bożego Narodzenia, np. sztuczne choinki, szopki bożonarodzeniowe, postacie związane z Bożym Narodzeniem oraz zwierzęta, anioły, strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką, skarpety bożonarodzeniowe, imitacje polan palonych w kominku na Boże Narodzenie, Święte Mikołaje.

3) Artykuły maskaradowe, np. maski, sztuczne uszy i nosy, peruki, sztuczne brody i wąsy (niebędące artykułami codziennego użytku - pozycja 6704) oraz kapelusze papierowe. Jednakże pozycja niniejsza nie obejmuje kostiumów maskaradowych z materiałów włókienniczych, objętych działem 61 lub 62.

4) Rzucane kulki z papieru lub bawełniano - wełniane, papierowe serpentyny (taśmy karnawałowe), tekturowe trąbki, "wydmuchiwane trąbki", konfetti, parasolki karnawałowe itp.

Pozycja 9505 nie obejmuje artykułów, które zawierają wzór świąteczny, dekorację, symbole lub motywy i posiadają funkcję użytkową np. zastawę stołową, naczynia kuchenne, artykuły toaletowe, dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe, odzież, bieliznę pościelową, bieliznę do celów toaletowych lub kuchennych.

Ponadto w myśl komentarza do poz. 9505, zawartego w "Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich produkty, aby były klasyfikowane jako artykuły świąteczne, muszą mieć wartość dekoracyjną (wzór i zdobienia) i być wyłącznie zaprojektowane, wyprodukowane i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Produkty te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku. Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub napisy), przeznaczone są do użytku podczas określonego święta.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd zwraca uwagę, iż pozycja 9505 nie wymienia sztucznych gałązek. Tym samym za słuszne należało uznać stanowisko organów celnych, że przedmiotowy towar - sztuczna gałązka ostrokrzewu, służący do dekorowania pomieszczeń w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także wykonywania stroików podkreślających charakter tych Świąt, nie jest objęty pozycją 9505.

Niezmiernie istotne znaczenie ma w sprawie rozporządzenie Komisji (UE) nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. To rozporządzenie podobnie jak i inne rozporządzenia dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej wydane zostało w celu zapewnienia jednolitości stosowania tejże Nomenklatury. Jego wydanie pociąga za sobą konieczność stosowania we wszystkich państwach członkowskich, a zatem i związania jego regulacjami. Z jego treści wynika m.in. że Komisja (UE) zaklasyfikowała do kodu CN 6702 90 00 stroik składający się ze sztucznych liści, kwiatów i owoców wykonany z materiału włókienniczego pokrytego brokatem, tworzywa sztucznego i metalowego drutu. Klasyfikacje tego towaru wyznaczono przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł Interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 6702 i 6702 90 00. Z treści ww. rozporządzenia można więc zasadnie wywodzić, iż również samodzielna część takiego bądź podobnego stroika w postaci np. gałązki drzewa iglastego nie jest artykułem świątecznym objętym pozycją 9505 ponieważ nie została wyłącznie zaprojektowana jako artykuł świąteczny

Odnosząc się do zarzutów rażącego naruszenia norm postępowania, wskazać należy, iż Sąd nie dopatrzył się również naruszenia przez organy celne powoływanych w skardze przepisów art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Skarżący wywodzi, że organy celne dokonały swojej oceny na podstawie wybiórczych ustaleń i nie wzięły pod uwagę całości materiału dowodowego. Analiza tych zarzutów w konfrontacji z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz uzasadnieniem wydanych w sprawie decyzji nie daje podstaw do ich uwzględnienia. W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja wypełnia przesłanki art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, jak również nie doszło w sprawie do naruszenia zasady ochrony słusznego interesu skarżącego, czy też zasady zaufania obywateli do organów Państwa. Wydając rozstrzygnięcie, organy działały na podstawie przepisów prawa, prowadziły postępowanie w sposób budzący zaufanie do organów celnych i podjęły niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy. Oceniając legalność zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, iż ocena dowodów dokonana przez orzekające w sprawie organy celne nie przekroczyła granic zakreślonych w art. 191 Ordynacji podatkowej.

Za chybiony uznać należało zarzut naruszenia art. 170 p.p.s.a. Należy zauważyć, że Szef Służby Celnej nie był związany oceną prawna dokonaną w powołanych w skardze wyrokach, wydanych w innych sprawach administracyjnych. Skoro zatem zawarte w tych wyrokach ustalenia nie stanowiły podstawy wydania zaskarżonej decyzji, to organ nie mógł naruszyć art. 170 p.p.s.a.

Sąd podzielił również stanowisko organu w kwestii nie powołania biegłego zgodnie z art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej. Użyte w tym przepisie słowo "może" oznacza pozostawienie organowi swobody w korzystaniu z tego środka dowodowego. Granice korzystania z tej swobody są wyznaczone przez zasadę prawdy obiektywnej, bo w niej wypływa obowiązek organu podjęcia wszelkich czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Organ obowiązany jest wykorzystać ten środek dowodowy w sprawach o zawiłym stanie faktycznym, który można wyjaśnić dopiero wtedy, gdy dysponuje się specjalnymi wiadomościami, a także wtedy gdy nakładają taki obowiązek przepisy szczególne. Organ administracyjny ocenia żądanie strony powołania biegłego na podstawie art. 188 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie chyba, że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem. Należy podkreślić, że zlecenie przeprowadzenia takiego dowodu należy do sfery uznaniowej organu administracyjnego, a poza tym, co najważniejsze i o czym była mowa wyżej, spór w sprawie sprowadza się do kwestii zastosowania prawa lub jego wykładni, co wyklucza możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Powoduje to, iż nie można było uwzględnić zarzutu rażącego naruszenia art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej.

Niezasadne jest również powoływanie się przez skarżącą na naruszenie przepisu art. 210 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej i na tej podstawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z art. 210 § 1 ordynacji podatkowej decyzja powinna zawierać oznaczenie organu podatkowego, datę jej wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie oraz podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Jak wynika z k. 76 akt administracyjnych zaskarżona decyzja (...), (...) opatrzona została datą (...) grudnia 2012 r.

Wprawdzie w dołączonej do skargi kserokopii tej decyzji zamieszczona została jedynie data jako "grudzień 2012 r.", jednakże skarżąca nie kwestionuje, że decyzja o nr (...),(...) została jej skutecznie doręczona (art. 211 ordynacji).

Skuteczne prawnie doręczenie decyzji wywołuje skutki prawne wynikające z obowiązujących przepisów. W dacie doręczenia decyzji - wchodzi ona do obrotu prawnego jako akt administracyjny załatwiający konkretną sprawę indywidualnego podmiotu.

Z tych wszystkich względów skargę należało oddalić jako niezasadną, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.