Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138997

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2016 r.
V SA/Wa 57/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2016 r. wezwano M. P., który podpisał skargę jako pełnomocnik skarżącej, do wykazania, iż spełnia wymogi dla pełnomocnika określone w art. 35 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." oraz złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej (podpisanego przez skarżącą) przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia w postępowaniu sądowym.

W odpowiedzi M. P. nadesłał kserokopię pełnomocnictwa udzielonego mu przez żonę - A. P. W związku z tym, zarządzeniem z dnia 25 marca 2016 r. ponownie wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi przez wykazanie, iż spełnia wymogi dla pełnomocnika procesowego określone w art. 35 § 1 p.p.s.a. oraz złożenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej przed wojewódzkim sądzie administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia w postępowaniu sądowym. Pełnomocnika pouczono o treści art. 35 § 1 i art. 48 § 3 i § 4 p.p.s.a. Jednocześnie poinformowano pełnomocnika, że w wykonaniu wcześniejszego wezwania do nadesłania pełnomocnictwa nadesłano kserokopię tego dokumentu niepotwierdzoną za zgodność z oryginałem stosownie do treści art. 48 § 3 p.p.s.a.

W zakreślonym terminie M. P. nadesłał ponownie kserokopię pełnomocnictwa. Wobec tego zarządzeniem z dnia 18 maja 2016 r. pominięto M. P. w postępowaniu sądowym, a skarżącą wezwano do usunięcia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie i odesłanie po podpisaniu do sądu - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi nadesłano kserokopię skargi wraz z kserokopią podpisu skarżącej. W zakreślonym terminie brak formalny skargi nie został zatem usunięty.

W tej sytuacji Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi w oparciu o z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie z powołanym przepisem sąd odrzuca skargę w razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.