Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 539/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz Wóltańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V.K. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić na rzecz strony skarżącej: V.K. kwotę 200 zł (słownie "dwieście" złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2018 r. pod pozycją 11172.

Uzasadnienie faktyczne

V. K. (dalej: "Skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na opisane w komparycji rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydane w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

Na podstawie zarządzenia z 30 marca 2018 r. pełnomocnik Skarżącej został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego - w oryginale albo uwierzytelnionej kopii - do działania w imieniu strony skarżącej przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone 11 kwietnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 26 akt sądowych). W zakreślonym terminie brak formalny skargi nie został usunięty.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.