Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1564694

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
V SA/Wa 535/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Jarosław Stopczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi E. S. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... listopada 2013 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych; oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

L. Oddział Regionalny ARiMR rozstrzygnięciem z dnia... listopada 2013 r. nr... wydanym po rozpoznaniu wniosku E. S. o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) dmówił przyznania pomocy z uwagi na zaistnienie okoliczności określonych w § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z późn. zm.).

W uzasadnieniu wyżej opisanego rozstrzygnięcia przywołano m.in. następujące okoliczności faktyczne i prawne:

W dniu... listopada 2011 r. E. S. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W wyniku weryfikacji wniosku stwierdzono uchybienia, w związku z czym, zgodnie z § 10 ust. 3 ww. Rozporządzenia wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia dokumentów pismem... z dnia...01.2013 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, pismo zostało odebrane w dniu....01.2013 r. W związku z powyższym, termin na złożenie uzupełnień upływał w dniu...02.2013 r. W dniu...-02-2013 r. za pośrednictwem poczty nadano prośbę o przedłużenie terminu na złożenie uzupełnienia/poprawnych dokumentów (na wezwanie... z dnia....01.2013 r.) o... dni. W dniu....02.2013 r. zostało wysłane pismo..., które dotyczyło wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na dokonanie czynności zawartych w piśmie. Jak wynika z pisma termin na dokonanie ww. czynności upływał w dniu....03.2013 r. Dnia....03.2013 r. wpłynęło uzupełnienie dokumentów. W wyniku dalszej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy stwierdzono jednak ponowne braki. Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2 wymienionego rozporządzenia, zostało wysłane drugie pismo (... z dnia....03.2013 r.). Ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru wynika, że zostało odebrane w dniu....03.2013 r. W związku z powyższym termin na złożenie poprawnych dokumentów do Wniosku o przyznanie pomocy upływał....04.2013 r. Dnia....03.2013 złożono kolejną prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na wykonanie uzupełnień o 5 miesięcy. W dniu....03.2013 r. Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR wyraził zgodę na ww. prośbę. Termin na uzupełnienie wniosku został wydłużony do....09.2013 r. o czym poinformowano stronę pismem... z dnia....03.2013 r. Dnia....09.2013 r. złożono uzupełnienie brakujących dokumentów (dotyczące pisma... z dnia....03.2013 r.), jednakże nie wszystkich wymaganych przez organ. Podkreślono mianowicie że:

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis nie zostało załączone na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie został wypełniony w części A poz. 3.

3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności zostało wypełnione niekompletnie.

4. Przedstawiony kosztorys inwestorski nie zawiera podpisu Wnioskodawcy oraz adresu podmiotu opracowującego kosztorys.

5. Niektóre wymagane pola Wniosku zostały wypełnione niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku

6. Niepoprawnie określono planowane cele operacji - dane nie są spójne z załączonym Ekonomicznym Planem Operacji.

7. Koszty kwalifikowalne przedstawione we Wniosku nie zostały poprawnie określone - nie są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności.

(Z dołączonej decyzji Nr.. z dnia...-08-2013 r. wynika, że inwestycja polega na nadbudowie i adaptacji budynku biurowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, co nie mieści się w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Koszt wykonania robót budowlanych w budynkach niemieszkalnych, które w wyniku realizacji tych robót staną się budynkami mieszkalnymi, nie zalicza się w całości do kosztów kwalifikowalnych).

W związku z powyższym organ podkreślił, że zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie wszystkich braków Agencja nie przyznaje pomocy.

Wyżej opisane rozstrzygnięcie zaskarżyła E. S. podnosząc, iż nie zgadza się z jego treścią. Oświadczyła, że nie uzyskała odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa oraz, że będzie żądała zadośćuczynienia od organu.

Organ wniósł o oddalenie skargi podtrzymując zaskarżone rozstrzygnięcie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga nie jest zasadna.

Podstawę prawną przyznania pomocy finansowej na realizację działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowią przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejski- Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 marca 2007 r. ARiMR wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania m.in. działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 7 marca 2007 r. pomoc w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 marca 2007 r.

t

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy pomoc jest przyznawana na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z kolei stosownie do § 10 ust. 3 rozporządzenia jeżeli wniosek nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 wymagań, Agencja wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, do usunięcia braków formalnych w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie, w myśl § 10 ust. 4 rozporządzenia jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie żadnego z braków - Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli nie usunął wszystkich braków - Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

Zatem zgodnie z zapisem cyt. § 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy; przy czym przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. Przepis ustawy stanowi, że w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy.

Mając na względzie wyżej przytoczone regulacje prawne, stwierdzić należy, iż w postepowaniu przed organem nie zostały one naruszone.

Pismem z dnia... stycznia 2013 r.,... skarżąca została wezwana do usunięcia braków wniosku. Pismo to odebrała wraz z pouczeniem o terminie ich usunięcia w dniu... stycznia 2013 r. Zatem termin na usunięcie braków upływał w dniu... lutego 2013 r. Jednakże pismem z dnia... lutego 2013 r., skarżąca złożyła prośbę o przedłużenie ww. terminu o... dni na co uzyskała zgodę (pismem...). Jak wynika w ww. pisma termin na dokonanie uzupełnień upływał w dniu... marca 2013 r. Uzupełnienie wniosku nastąpiło... marca 2013 r. (wtedy to wpłynęła do organu korespondencja strony). Jednak weryfikacja nadesłanych dokumentów oraz wniosku ujawniła, iż nadal istnieją braki. Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, wysłano do skarżącej kolejne pismo (... z dnia... marca 2013 r.) obligujące do usunięcia braków wniosku w piśmie tym wskazanych. Skarżąca przed upływem zakreślonego w nim terminu a mianowicie... marca 2013 r. złożyła kolejną prośbę o przedłużenie terminu na dokonanie uzupełnień. Mimo wyrażenia zgody także i na tą prośbę, skarżąca nie dokonała ich jednak w pełnym zakresie.

Podsumowując Sąd stwierdza, że w świetle okoliczności faktycznych rozpatrywanej sprawy bezsporne jest, że wniosek o przyznanie pomocy złożony przez skarżącą zawierał braki, które pomimo wezwań nie zostały uzupełnione.

Sąd dokonując kontroli legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia, w granicach przysługujących mu kompetencji, nie stwierdził naruszeń prawa.

Stosownie do art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pomoc w ramach przedmiotowego działania jest przyznawana na podstawie umowy. Do postępowań prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt a także skarg i wniosków. Przepis ten stanowi również, że przepisy art. 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich stanowi, że w postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie:

1)

stoi na straży praworządności;

2)

jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3)

udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4)

zapewnia stronom, na ich żądanie czynny udział w każdym stadium postępowania; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawić dowody oraz dawać wyjaśnienie co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 21 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich). Zacytowane wyżej przepisy obok wyłączenia stosowania przepisów k.p.a. (z wyjątkami wynikającymi z ustawy), dodatkowo wprowadziły zasadę, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia MRiRW jeśli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania nie usunął w terminie wszystkich braków to Agencja odmawia przyznania pomocy. Przez zwrot "w terminie" należy rozumieć termin wyznaczony w wezwaniu do usunięcia braków.

Jeśli chodzi o skargę to ma ona pozamerytoryczny charakter i nic nie wnosi do sprawy. Z jej treści wynika, iż skarżąca zbyt długo oczekiwała na odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa, oraz że jej zdaniem składała wszystkie wymagane wyjaśnienia.

Skarżąca stwierdza również, że będzie żądać zadośćuczynienia od organu w związku z narażeniem jej na koszty przez tenże organ.

Podstawą wyroku jest art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.