Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1609909

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 maja 2013 r.
V SA/Wa 526/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sędziowie WSA: Michał Sowiński (spr.), Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2013 r. sprawy ze skargi A. A. na postanowienie Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. z dnia... kwietnia 2012 r. nr... w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym. Oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia... lutego 2012 r. Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uznał za niezasadny zarzut A. A. (zwanego dalej: skarżącym) z dnia... stycznia 2012 r. dotyczący nieustosunkowania się do opinii i spostrzeżeń zawartych w jego opisie z dnia... sierpnia 2011 r. oraz uznał za zasadne kontynuowanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr... dotyczącego egzekucji należności pieniężnej w wysokości... zł z tytułu opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń obowiązkowych.

W uzasadnieniu postanowienia organ wyjaśnił, iż przepis art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) nakłada na posiadacza pojazdu obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Rejestracji pojazdu, niezależnie od jego stanu technicznego oraz okresu użytkowania. Z treści "zawiadomienia" nadesłanego przez Starostwo Powiatowe w K. wynika, że w dniu... grudnia 2008 r., podczas dokonywania czynności kontrolnych ujawniono, iż skarżący zawarł umowę ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdu marki O. o nr rej.... w dniu... grudnia 2008 r. z T. T. przy czym nie udokumentował posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przed tą datą. Z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie organu do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, Fundusz w dniu... sierpnia 2010 r. skierował do skarżącego upomnienie, które zostało odebrane w dniu... grudnia 2008 r. W odpowiedzi na to skarżący nadesłał dokumenty, z treści których wynika, iż pojazd marki O. nr rej.... został zarejestrowany na terytorium RP w dniu 24 listopada 2008 r. natomiast umowa ubezpieczenia OC została zawarta dopiero w dniu 2 grudnia 2008 r.

Wobec powyższego organ uznał, że skarżący nie zawarł umowy ubezpieczenia OC zgodnie z przepisami ustawy, a w szczególności z jej art. 29 ust. 1 pkt 1. Z uwagi jednak na fakt, iż zwłoka w zawarciu umowy ubezpieczenia obowiązkowego nie przekraczała 14 dni, w oparciu o art. 88 ust. 3 ustawy organ nałożył na skarżącego zmniejszoną do kwoty... zł opłatę.

Na etapie egzekucyjnym, w piśmie z dnia... maja 2011 r. skarżący zwrócił się z prośbą o umorzenie nałożonej opłaty argumentując to faktem pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W odpowiedzi na to pismo zwrócono się do skarżącego o nadesłanie dokumentów potwierdzających tę sytuację jednocześnie dołączając formularz wniosku o umorzenie, w celu jego odesłania do Funduszu, po jego uzupełnieniu.

Skarżący ww. dokumentów nie nadesłał wobec czego organ zaproponował zastosowanie ulgi w spłacie należności poprzez rozłożenie jej na miesięczne raty.

Skarżący nie skorzystał z propozycji Funduszu i pismem z dnia... sierpnia 2011 r. zwrócił się o wskazanie wartości zaskarżonego przedmiotu oraz wyjaśnienie, jaką stratę poniósł Fundusz z tytułu zwłoki w zawarciu przez niego umowy ubezpieczenia OC. Oświadczył ponadto, że jeśli Fundusz nie znajduje podstaw do odstąpienia od dochodzenia opłaty, sprawa powinna być rozstrzygnięta przez sąd. W piśmie z dnia... września 2011 r. Fundusz ponownie szczegółowo wyjaśnił podstawy faktyczne i prawne nałożenia opłaty oraz po raz kolejny zaproponował rozłożenie opłaty na raty, w przypadku nadesłania stosownej prośby.

Organ administracji w związku ze złożonym zarzutem i powtórnie dokonując analizy całości dokumentów nie znalazł podstaw do anulowania nałożonej opłaty. W ocenie organu skarżący niesłusznie podniósł, iż nie otrzymał odpowiedzi na opinie i spostrzeżenia zawarte w swoim piśmie z dnia... sierpnia 2011 r. Wyjaśnił nadto, iż z uwagi na skierowanie pisma z dnia... sierpnia 2011 r. bezpośrednio do wierzyciela tj. do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie wysłano jego kopii do urzędu skarbowego.

Rozpatrując złożone w sprawie zażalenie z dnia 24 lutego 2012 r. Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego postanowieniem z dnia... kwietnia 2012 r. uznała powyższe zażalenie za niezasadne i wobec wyegzekwowania dochodzonej należności wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr.

W jego uzasadnieniu wyjaśniono, iż wobec nadesłania przez skarżącego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu marki O. nr rej.... na terytorium RP w dniu 24 listopada 2008 r. pozwoliło to na ustalenie, iż zwłoka w zawarciu umowy ubezpieczenia obowiązkowego nie przekroczyła 14 dni i w oparciu o art. 88 ust. 3 ustawy dochodzona opłata została zredukowana do wysokości 50% stawki podstawowej tj. do kwoty... zł.

Dalej organ również wyjaśnił, iż wpłacona przez skarżącego nadwyżka z kwoty... zł w dniu... marca 2013 r. została zwrócona. Mając na uwadze wyegzekwowanie dochodzonej kwoty organ ponownie podkreślił zasadność umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie.

W dniu... czerwca 2012 r. (data nadana) A. A. złożył skargę na postanowienie Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej również jako: RUFG) z dnia... kwietnia 2012 r. nr... w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym. Wnosząc o jego uchylenie zarzucił organowi naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. poprzez uniemożliwienie mu dostępu do dowodów wykorzystywanych w postępowaniu. W ocenie skarżącego organ administracji w sposób niezrozumiały dokonał obliczenia żądanej kwoty.

W odpowiedzi na skargę RUFG wniosła o odrzucenie skargi podnosząc, iż z uwagi na fakt, że Fundusz nie wydaje decyzji administracyjnych, właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest - na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego - sąd powszechny, nie zaś sąd administracyjny.

Orzekając w sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia... września 2012 r. odrzucił wniesioną skargę z uwagi na wniesienie jej po upływie ustawowego terminu podnosząc przy tym, iż skarżone do sądu administracyjnego postanowienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. objęte jest kognicją sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej: p.p.s.a.

Jednocześnie Sąd wyjaśnił, iż RUFG w zaskarżonym postanowieniu nie pouczyła skarżącego o przysługującej skardze do sądu administracyjnego, która to okoliczność może stanowić podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Rozpoznając złożony w sprawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 r., V SA/Wa 1700/12 orzekł o jego przywróceniu podnosząc, iż nie pouczenie skarżącego o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego ze wskazaniem terminu i sposobu wniesienia skargi jest zdarzeniem uprawdapadabniającym brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi.

Mając na uwadze uprawomocnienie się powyższego postanowienia zarządzeniem z dnia 28 lutego 2013 r. sprawę skierowano na rozprawę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że przedmiotem wniesionej przez A. A. skargi do Sądu jest postanowienie wydane przez Radę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym i umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr....

Z akt sprawy wynika, że skarżący zawarł umowę ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdu marki O. o nr rej.... w dniu... grudnia 2008 r. z T. przy czym nie udokumentował posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przed tą datą. Powyższe wynika z przeprowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 24 grudnia 2008 r. kontroli mającej na celu ustalenie, czy posiadacz pojazdu przez cały okres posiadania pojazdu w roku kontroli był objęty ochroną ubezpieczeniową.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (...). W myśl natomiast art. 84 ust. 1 pkt 2a ustawy spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, podlega kontroli wykonywanej m.in. przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, co miało miejsce w niniejszej sprawie (k.... akt adm.).

W sytuacji zatem niespełnienia warunków z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, posiadacz pojazdu obowiązany jest wnieść opłatę w ubezpieczeniu OC - w przypadku samochodów osobowych - stanowiącą równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 88 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy). Jednocześnie z uwagi na nieprzekroczenie przez skarżącego 14 dniowego terminu zwłoki w zawarciu ubezpieczenia OC, organ administracji działając na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy zredukował dochodzoną opłatę do wysokości 50% stawki podstawowej tj. do kwoty... zł. Zmiana ta, jak podniesiono w odpowiedzi na skargę, spowodowana była brakiem przy wystawianiu "Wezwania" z dnia 23 stycznia 2009 r., przesłanek do wyliczenia opłaty w prawidłowej wysokości, adekwatnej do kresu pozostawania skarżącego bez ochrony ubezpieczeniowej. Mając dodatkowo na uwadze dobrowolne uregulowanie przez skarżącego należności kwoty w wysokości... zł na konto Funduszu, nadwyżkę tej kwoty zwrócono skarżącemu w dniu... marca 2012 r. i wniesiono o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W ocenie Sądu nie można zatem stawiać organowi zarzutu niezrozumiałego dokonania obliczenia żądanej kwoty bowiem w zaskarżonej do Sądu decyzji z dnia... kwietnia 2012 r. skarżący został poinformowany o zasadach obliczania kwoty ubezpieczenia OC, jego wysokości oraz skutkach zwłoki w tym ubezpieczeniu, co znalazło wyraz w przytoczonych w decyzji przepisach prawa.

W toku postępowania skarżący miał również zapewniony czynny udział w każdym stadium tego postępowania, o czym świadczy możliwość składania przez skarżącego stosownych wyjaśnień, wypowiadania się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, co potwierdza dokumentacja skarżącego zgromadzona w aktach administracyjnych sprawy, w tym przede wszystkim jego pisma kierowane do organu, na które skarżący otrzymywał stosowne wyjaśnienia. Uiszczenie natomiast przez skarżącego żądanej opłaty zasadnie organ doprowadziło do wniosku o konieczności umorzenia postępowania w sprawie.

Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdza, iż materiał dowodowy, został zebrany i rozpatrzony wnikliwie - zgodnie z art. 77 k.p.a., co znalazło wyraz w uzasadnieniach decyzji obu instancji spełniających wymogi art. 107 § 3 k.p.a. W ocenie Sądu, decyzje w niniejszej sprawie, wbrew zarzutom skargi, wydane zostały na podstawie prawidłowo zebranego materiału dowodowego, który uzasadnia oceny i rozstrzygnięcia orzekających w sprawie organów i nietrafne są zarzuty niezrozumiałego obliczenia żądanej kwoty oraz zarzuty skierowane w stosunku do art. 10 k.p.a. statuującego zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu.

Z tych względów i na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.