Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647705

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lipca 2009 r.
V SA/Wa 498/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na 17 marca 2009 r. skarżąca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) marca 2009 r.

Sąd zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2008 r. wezwał stronę skarżącą - B. P. - do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącej w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Mając na uwadze, iż powyższy brak formalny skargi nie został usunięty, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.