Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647700

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 493/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. D. na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 27 kwietnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 13 akt sądowych).

W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.